Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tuần qua

 

Giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài ; tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa"; thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài

Ngày 13/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1735/UBND-BTCD, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4950/UBND-BTCD ngày 01/11/2017 về chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 5692/UBND-BTCD ngày 18/12/2017 về giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát, lập danh sách các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa phương, lĩnh vực. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của tỉnh về kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1745/UBND-CNN, có ý kiến như sau:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, trường học, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tùy theo điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa".

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa" của tỉnh tại Khu tái định cư, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Phát động ký cam kết tham gia phong trào "Chống rác thải nhựa” đến các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý.

Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa

Triển khai một số nội dung Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn 1816/UBND-CNN, có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức triển khai thực hiện quản lý vận hành, khai thác và bảo vệ đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã được UBND tỉnh phân cấp quản lý, đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất và các nhu cầu dùng nước khác. Khẩn trương triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện các quy định của  Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định liên quan. Xây dựng kế hoạch, phương án thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/12/2019.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên: Thực hiện phân loại, lập phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với các công trình đang được UBND tỉnh giao quản lý, khai thác và bảo vệ. Thực hiện quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã được tính vào thành phần vốn nhà nước tại Công ty (nếu có) theo quy định. Lập hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và chế độ báo cáo cấp có thẩm quyền của đơn vị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phân cấp quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019. Hướng dẫn, giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị về các nội dung liên quan. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng bản đồ diện tích tưới, tiêu trên địa bàn.

Giao Giám đốc Sở Tài chính: Tham mưu ban hành quy định chế độ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo hình thức cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản. Hướng dẫn việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được tính vào vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên. Định kỳ hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định.

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1808/UBND-KGVX.

Thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các nội dung về thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2089/BYT-KCB; báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Y tế, UBND tỉnh trước ngày 10/6/2019.

Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tác hại của thuốc lá, các tấm gương điển hình về bỏ thuốc lá và vận động mọi người bỏ thuốc lá tại cộng đồng; lợi ích của môi trường không khói thuốc lá.

Thực hiện Chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường - Vì em hiếu học lần thứ VII - năm 2019”

Để tiếp tục động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập trong năm học mới 2019-2020, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý chủ trương theo đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên; giao Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả và theo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện tốt chương trình tại địa phương, hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (tổng hợp & biên tập)