Truy cập nội dung luôn

Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 (Phục vụ kỳ họp HĐND)