Truy cập nội dung luôn

Công văn số 1323/UBND-TTPVHCC ngày 02/4/2021 về việc thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính