Truy cập nội dung luôn

Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2021

Thực hiện Công văn 1560/SVHTTDL-TCPC của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 30 tháng 07 năm 2020 V/v đề nghị đăng tải danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2021.

Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 15 ngày (gửi kèm theo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng).

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

                                                                               Phòng HCC (Tổng hợp)