Truy cập nội dung luôn

Danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

Thực hiện Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL, ngày 08/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 và Công văn số 1393/HD-SVHTTDL Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 31/8/2020 hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được 01 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 02 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”. (Có danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng gửi kèm).   

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Phòng Dịch vụ HCC (Tổng hợp)

Hoàng Minh
Thainguyen.gov.vn