Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn số 06/HD-TU về việc Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;Hướng dẫn số 151/HD-BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng). Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như sau:

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn