Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ

 

Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 

Theo đó, yêu cầu việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh cũng như trong phạm vi từng sở, ngành, địa phương, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra; nội dung tổng kết phải bám sát các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), kết quả đạt được và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành; phản ánh đúng tình hình thực tế; phân tích, đánh giá kèm theo số liệu cụ thể.

Kế hoạch tổng kết với hình thức: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP  bằng hình thức tổng hợp báo cáo; Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP gửi về Sở Tư pháp trước ngày 01/3/2021; Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng báo cáo tổng kết trên cơ sở kết quả tổng hợp báo cáo của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; báo cáo gửi về Bộ Tư pháp theo quy định trước ngày 05/3/2021.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện./.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn