Truy cập nội dung luôn

Thông báo cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Căn cứ Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp World Win Win do Công ty thay đổi trụ sở chính.