Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả thi vòng 2 ky thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ, và các tổ chức chính trị năm 2019