Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp trên địa bàn thành phố Sông Công, đá cát kết trên địa bàn thị xã Phổ Yên

Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;  Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 1875-TB/TU ngày 10/8/2018, số 1941-TB/TU ngày 05/9/2018, về chủ trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp lấp tại trên địa bàn huyện thành phố Sông Công, đá cát kết trên địa bàn thị xã Phổ Yên; Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 22/8/2018; số 2706/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp và đá cát kết vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 

Căn cứ vào kết quả tổ chức phiên đấu giá ngày 18/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh thông báo công khai kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp lấp tại trên địa bàn huyện thành phố Sông Công, đá cát kết trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn