Truy cập nội dung luôn

Thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong những giải pháp góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Để hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai công tác tuyên truyền như sau:

(Xin mời xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)