Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc xét chọn hồ sơ và công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò điểm mỏ đất đồi Ông Đoán và đồi Quần Ngựa, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò điểm mỏ đất đồi Ông Đoán và đồi Quần Ngựa, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH kinh doanh gas Bắc Thái. Căn cứ Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 3969/STNMT-KS ngày 28/12/2018 về việc đề nghị thông báo tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp khu vực đồi Ông Đoán và đồi Quần Ngựa, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ thăm dò của các tổ chức, cá nhân khác đến hết ngày 28/01/2019.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ nêu trên (đến hết ngày 28/01/2019), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên không nhận được thêm hồ sơ của các tổ chức, cá nhân khác đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại điểm mỏ đất đồi Ông Đoán và đồi Quần Ngựa, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản thì Công ty TNHH kinh doanh gas Bắc Thái là tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại khu vực nêu trên.

              Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thông báo công khai để Công ty TNHH kinh doanh gas Bắc Thái và tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn