Truy cập nội dung luôn

​Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Xem chi tiết Kế hoạch số 208/KH-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn