Truy cập nội dung luôn

Thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đồng Hỷ

25-03-2021 16:42

Chiều ngày 25/3, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Hội đồng thẩm định) đã chủ trì Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đồng Hỷ. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và UBND huyện Đồng Hỷ.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận hội nghị

Theo dự thảo báo cáo của Hội đồng thẩm định, việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đồng Hỷ đã thực hiện theo các quy định hiện hành về trình tự, nội dung, hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất và được lấy ý kiến về quy hoạch theo quy định tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Thông tin, số liệu, dữ liệu về đất đai có tính pháp lý và đảm bảo độ tin cậy như: Niên giám thống kê năm 2019; bản đồ hiện trạng năm 2019; số liệu kiểm kê đất đai năm 2019. Việc tính toán các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện Đồng Hỷ dựa trên các căn cứ như: Điều kiện tự nhiên, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 2011 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tiềm năng đất đai... Bên cạnh đó, phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Đồng Hỷ đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, các lĩnh vực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo mục tiêu, phương hướng phát triển đề ra; làm cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến vào báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đồng Hỷ, trong đó đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như: Cần đánh giá kết quả thực hiện chi tiết từng loại đất kỳ trước (2011 - 2020); rà soát lại số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2020; cập nhật đầy đủ các công trình, dự án đã thực hiện, đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2011 - 2020 lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020; rà soát lại một số dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; bổ sung quy mô dân số huyện Đồng Hỷ và các xã, thị trấn đến năm 2030 để làm cơ sở tính toán các chỉ tiêu sử dụng đất theo ngành, lĩnh vực theo quy định; quy hoạch bổ sung quỹ đất cho các công trình trung tâm văn hoá, thể dục thể thao của các xã trên địa bàn, quỹ đất xây dựng nhà văn hoá và khu vui chơi thể thao của các thôn, xóm phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; chỉnh sửa, bổ sung nhu cầu sử dụng đất cho phát triển cụm công nghiệp, các công trình năng lượng và kết cấu hạ tầng thương mại; rà soát, bổ sung diện tích đất thủy lợi vào biểu danh mục các công trình thời kỳ 2021 - 2030; quan tâm dành quỹ đất cho việc xây dựng các trường học trên địa bàn xã Hoá Thượng, thị trấn Trại Cau, thị trấn Sông Cầu đảm bảo đủ diện tích, đáp ứng quy định và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu UBND huyện Đồng Hỷ và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đồng Hỷ. Việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đồng Hỷ phải có tính khả thi và phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các mẫu biểu cần xây dựng đúng quy định; đồng thời huyện cần lưu ý quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển hệ thống giao thông, cụm công nghiệp, đất nông nghiệp, khu đô thị, bổ sung quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể dục, thể thao, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại…

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn