Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh tháng 3/2021

02-04-2021 10:06

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tháng 3/2021

* Ngày 02/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 708 /UBND-TH về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các cấp triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức quán triệt sâu rộng trong ngành, địa phương mình hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của cuộc Tổng điều tra; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh: Có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đúng phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, trên cơ sở phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh hướng dẫn triển khai, kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện điều tra các cơ sở hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm: Tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp; các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hội, hiệp hội và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin theo nội dung yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

* Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 925/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, trường học, các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, cụ thể như sau:

Treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng các nội dung về giá trị của nước; đại dương, thời tiết và khí hậu; phòng chống thiên tai; giảm thiểu phát thải khí nhà kính; tiết kiệm năng lượng; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến và các hoạt động tuyên truyền, truyền thông khác để truyền tải rộng rãi thông điệp, chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất... Thiết lập các nhóm hành động, nhóm tình nguyện…, để tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ các trailer, phóng sự, pano, áp phích, khẩu hiệu, hình ảnh, các chương trình trực tuyến, tài liệu hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội. Khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Phát động các phong trào cộng đồng: Trồng cây xanh, vệ sinh môi trường; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa.

* Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 813/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, trong đó tập trung các nội dung: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu chung cư, nhà cao tầng; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; chủ động phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

* Trong tháng 3, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

- Công văn số 1236/UBND-KGVX ngày 31/3 về triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Chủ động xây dựng các phương án chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; đồng thời tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép. Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng dịch. Quán triệt phương châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người khi không cần thiết (đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện tốt 5K); chú ý các biện pháp phù hợp với các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú...

Sở Y tế chủ động làm việc với Bộ Y tế để đề xuất cung cấp vắc-xin cho tỉnh Thái Nguyên; tổ chức tốt việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch bảo đảm an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng.

- Công văn số 1049/UBND-KGVX ngày 22/3 về tiếp tục tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Các ban, sở, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Duy trì công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; yêu cầu người dân nghiêm túc chấp hành, thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế theo quy định nhất là tại các khu điểm du lịch, danh thắng, di tích, bảo tàng, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo quy định; yêu cầu Ban quản lý di tích, Ban tổ chức các khu, điểm du lịch… triển khai thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch cho du khách, người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Chỉ cho phép tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. Xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

- Công văn số 796/UBND-TH về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Thực hiện Văn bản số 1193/VPCP-KTTH ngày 24/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản trên, chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hương dẫn, hỗ trợ, có các giải pháp khả thi, kịp thời để tạo thuận lợi cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và nông sản, không để tình trạng ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

* Trong tháng 3, UBND tỉnh cũng ban hành nhiều kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi bật như:

- Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 8/3 triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/3 thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 12/3 thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021.

- Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 18/3 triển khai công tác đối ngoại năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên.

- Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 18/3 triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 18/3 triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

- Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/3 triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19/3 thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 26/3 tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 30/3 cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

- Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 30/3 thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thanh Mai (tổng hợp, biên tập)
thainguyen.gov.vn