Truy cập nội dung luôn

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

14-10-2020 15:56

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể và các địa phương của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 47/2019/QH14). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020, đã cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về tổ chức Chính phủ và chính quyền địa phương; đồng thời khắc phục những bất hợp lý thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện Luật. Theo đó, Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung 05 điều của Luật Tổ chức Chính phủ, gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng; nhiệm vụ quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ; giao quyền cho Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập. Luật sửa đổi, bổ sung 38 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về các nội dung: Về phân cấp, phân quyền, ủy quyền; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; cơ cấu tổ chức HĐND; cơ cấu tổ chức của UBND cấp xã; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp xã… 

Cũng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14). Theo đó, Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15/62 điều của Luật Viên chức. Những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức đó là: Về đối tượng là công chức và áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác; chính sách trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức; kỷ luật cán bộ, công chức. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức đã sửa đổi 6 nội dung cơ bản: Về đánh giá viên chức; thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức; khắc phục một số bất cập trong thực tiễn. 

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương và Bộ Nội vụ đã thảo luận, trao đổi những vấn đề cần giải quyết, tập trung vào các nội dung: Quy định vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ đánh giá chất lượng công chức; quy định của hội đồng trường; khung chính sách trọng dụng đãi ngộ người có tài năng; quy định cấp phó đối với các đơn vị chuyển đổi; quy định thành lập Ban Dân tộc; quy định nhiệm vụ của UBND các cấp; sắp xếp các đơn vị tôn giáo; thời gian thi hành kỷ luật đối với cán bô, công chức; tuyển dụng viên chức và thăng hạng viên chức; tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức, nâng ngạch công chức; vị trí việc làm của các viên chức chuyên ngành …

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương đã tham gia nhiều nội dung, trong đó nêu lên những nội dung chưa rõ, trao đổi những vấn đề còn tồn tại. Về các nội dung quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, biệt phái, luân chuyển đã được các đại biểu bàn thảo và chỉ ra những vấn đề cụ thể còn tồn tại, từ đó cùng nhau thống nhất trong quá trình thực thi công vụ… Qua hội nghị lần này giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương nắm rõ những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để thực thi công vụ hiệu lực, hiệu quả.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn