Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đại Từ và Võ Nhai.

 

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135; Quyết định 12/2018/QĐ-TTg; Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020" (theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh gọi tắt là Đề án 2037); Chương trình ATK trên địa bàn huyện Đại Từ và Võ Nhai.

Đoàn kiểm tra công trình sử dụng nguồn vốn 135 tại huyện Đại Từ

Tại huyện Đại Từ, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND các xã Hoàng Nông, Khôi Kỳ, Cát Nê, Lục Ba và một số hộ dân thụ hưởng chính sách. Qua kiểm tra,  UBND các xã được thụ hưởng chính sách đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung, bám sát kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Các hộ dân thụ hưởng chính sách cơ bản đảm bảo đúng đối tượng; các nội dung hỗ trợ đáp ứng đúng nhu cầu; việc thực hiện bình xét đối tượng hưởng thụ chính sách đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Các Chương trình được đầu tư trên địa bàn đều phát huy được hiệu quả, đã tạo tiền đề thuận lợi, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân các xóm, bản thuộc xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư, nâng cấp, diện mạo các xã đặc biệt khó khăn cơ bản thay đổi. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa - xã hội cũng được nâng lên, các hoạt động thể thao, lễ hội truyền thống các dân tộc được duy trì, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Các xã, thôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình đã có những chuyển biến rõ rệt. Cơ sở hạ tầng được củng cố và nâng cấp, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại cũng như vận chuyển, giao lưu hàng hoá, nông sản dễ dàng thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống, tạo ra bộ mặt nông thôn mới khang trang sạch đẹp hơn; các công trình thuỷ lợi phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho nhân dân, giảm đáng kể việc phát rừng làm nương rẫy, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, sản lượng lương thực; từng bước xoá đói giảm nghèo cho người dân./.

*Tại huyện Võ Nhai, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND các xã Tràng Xá, Liên Minh, Thần Sa, Cúc Đường và một số hộ dân thụ hưởng chính sách. Qua kiểm tra, UBND các xã đã chỉ đạo các bộ phận trong việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc nói chung và Chương trình 135, Đề án 2037 nói riêng trên địa bàn xã; đã ban hành nhiều văn bản, triển khai thực hiện chính sách tại địa phương, sát với tình hình thực tế. Đến nay các nội dung Tiểu dự án thuộc Chương trình 135 và Đề án 2037 đã cơ bản hoàn thành và đạt được những kết quả nhất định; góp phần tích cực, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn ở các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Kiểm tra hộ dân được thụ hưởng chính sách trên địa bàn huyện Võ Nhai

UBND các xã được thụ hưởng chính sách đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung, bám sát theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Các hộ dân thụ hưởng chính sách trên địa bàn các xã về cơ bản đảm bảo đúng đối tượng; các nội dung hỗ trợ đáp ứng đúng nhu cầu; việc thực hiện bình xét đối tượng hưởng thụ chính sách đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn 02 huyện trong thời gian qua, đồng thời hướng dẫn, chỉ ra những điểm mới để huyện thực hiện công tác được tốt hơn trong thời gian tới. UBND các huyện đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, UBND các xã được kiểm tra nghiêm túc triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Bàn Phúc Trung – Ban Dân tộc tỉnh