Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

NDĐT- Tại Quyết định số 362-QĐ/TTg ngày 3-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, nhằm sắp xếp hệ thống báo chí, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống các loại hình báo chí hiện nay. Theo đó, xác định Báo Nhân Dân là một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của hệ thống báo chí toàn quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian trưng bày của Báo Nhân Dân tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Duy Linh.

Mục tiêu của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 mới được phê duyệt cũng nhằm xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Đồng thời sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Theo đó, quan điểm của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 xác định phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Quy hoạch cũng xác định phát triển báo chí phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới. Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin Internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Quy hoạch cũng nêu rõ Nhà nước có cơ chế, chính sách tài chính, đào tạo, tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần túy, không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng đưa ra định hướng và phương án sắp xếp cũng như lộ trình thực hiện đối với các loại hình báo chí (báo và tạp chí in, phát thanh, truyền hình, báo và tạp chí điện tử) áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Quy hoạch mới được Thủ tướng phê duyệt cũng xác định Báo Nhân Dân là một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của hệ thống báo chí toàn quốc, cùng với Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân.

 

Nguồn: nhandan.com.vn

Nguyên Minh