Truy cập nội dung luôn

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

Vị trí, chức năng:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

Cơ cấu tổ chức:

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc:

Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Công – Nông nghiệp;

- Phòng Quy hoạch và Xây dựng;

- Phòng Khoa giáo - Văn xã;

- Phòng Nội chính;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Nhà khách.

Địa chỉ:

Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số máy trực trong giờ hành chính: 02083.858.543  - Số máy trực ngoài giờ hành chính: 02083.855.214 - Fax:02083.855.385

Email:vanthu.ubndtinh@thainguyen.gov.vn

Web Portal: http://thainguyen.gov.vn   -  http://congbaothainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
1 Bùi Thanh Hải Chánh văn phòng 0913523757 haibt@thainguyen.gov.vn
2 Lưu Quang Tuấn Trưởng ban 0912735721 tuanlq@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Đức Tôn Phó Chánh văn phòng 0915 176 568 Nguyenducton66@gmail.com
4 Trần Xuân Trường Phó Chánh văn phòng 0914 996 556 truongtx@thainguyen.gov.vn
5 Vũ Xuân Hiên Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức 0912 013 368; 0982 013 368; 0208 3501 466 Hienvx@thainguyen.gov.vn; vxhien@gmail.com
6 Ma Quang Tuấn Phó Trưởng phòng 0984 854 555 tuanmq@thainguyen.gov.vn; maquangtuan@gmail.com
7 Phạm Mạnh Hùng Trưởng phòng Tổng Hợp 0983 987 769; 0911 220 688 hungpm.ubnd@thainguyen.gov.vn & phammanhhung99@gmail.com
8 Nguyễn Khánh Toàn Phó trưởng phòng Tổng hợp 0917 656 988; 01228 386 888 & 02083 855 332 toannk.ubnd@thainguyen.gov.vn & nguyenkhanhtoanvn@gmail.com
9 Lại Việt Cường Phó trưởng phòng Tổng hợp 0843 868 888; 0383 888 889; 02083 855 302 cuonglv.ubnd@thainguyen.gov.vn; Kuong.bill@gmail.com
10 Trịnh Quốc Trinh Trưởng phòng Kinh tế 0985 411 888 & 0911 049 888; 02083 759 434 trinhnq.ubnd@thainguyen.gov.vn & nguyenquoctrinhubnd19752gmail.com
11 Đặng Việt Hà Phó Trưởng phòng Kinh tế 0915 200 505 & 0911 113 456; 02083 657 677 hadv.ubnd@thainguyen.gov.vn & viethadang.btctu@gmail.com
12 Phạm Tấn Đạt Trưởng phòng Công - Nông Nghiệp 0911 233 368 & 02083 654 700 datpt.ubnd@thainguyen.gov.vn & datcemttn@gmail.com
13 Ngô Thượng Huy Phó Trưởng phòng Công - Nông nghiệp 0915 047 166 & 02083 653 263 huynt.ubnd2thainguyen.gov.vn & ngothuonghuy@gmail.com
14 Nguyễn Hữu Sơn Trưởng phòng Nội chính 0964 772 828 & 0963 792 626; 02083 759 433 sonnh@thainguyen.gov.vn & huuson.lawyer@gmail.com
15 Nguyễn Trọng Tài Phó Trưởng phòng Nội Chính 0947 751 899 & 02083 751 435 taint@thainguyen.gov.vn &nguyentrongtai1977@gmail.com
16 Nguyễn Thành Minh Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã 0912 802 802 & 0869 909 266; 02083 759 437 minhnt@thainguyen.gov.vn & nguyenthanhminhtn@gmail.com
17 Vũ Thị Thu Hường Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã 0989 289 618 & 0915 069 724; 02083 759 437 huongvtt.ubnd@thainguyen.gov.vn & vuthithuhuongtn79@gmail.com
18 Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng 0915 208 456; 02083 854 636 huongnt.ubnd@thainguyen.gov.vn & huongstptn@gmail.com
19 Nguyễn Thu Trang Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính 0949 833 550 & 02083 854 636 trangnt.ubnd2thainguyen.gov.vn & nntrang.tn05@gmail.com
20 Nguyễn Thị Huyên Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ 0915 530 927 & 02083 855 740 huyenubt@gmail.com