Truy cập nội dung luôn

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên

Tên cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0208 3855 528 (DĐ: 0945 668 198 đ/c Phạm T. Thủy Triều)

Fax: 0208 3855 528

 

Đ/c Nguyễn Văn Khoa: UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

ĐTDĐ:

0913 286 091

ĐTCQ:

0208 3855 138

Email:

Nguyenkhoatn61@gmail.com

Đ/c Bùi Hải Tú: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy

ĐTDĐ:

0912 452 017

ĐTCQ:

0208 3658 228

Email:

buihaituubkt@gmail.com

Đ/c Vũ Đức Hảo: Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

ĐTDĐ:

0943 555 005

ĐTCQ:

0208 3854 275

Email:

vuduchaotn@gmail.com

Đ/c Mạc Thị Hợp: Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

ĐTDĐ:

0912 015 738

ĐTCQ:

0208 3752 066

Email:

macthihoptn@gmail.com

Đ/c Tống Thị Tâm: Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0912 821 103

ĐTCQ:

0208 3750 838

Email:

tongthitamtn@gmail.com