Truy cập nội dung luôn

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Tên cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang - P. Trưng Vương - TP.Thái Nguyên

Điện thoại Văn thư: 0280.3 858 543

Fax: 0280.3 855 385

Email: vpubndt@thainguyen.gov.vn

 
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Thư điện tử
1 Bùi Thanh Hải Chánh văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0913523757 haibt@thainguyen.gov.vn
2 Lưu Quang Tuấn Trưởng ban Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0912735721 tuanlq@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Đức Tôn Phó Chánh văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0915 176 568 Nguyenducton66@gmail.com
4 Trần Xuân Trường Phó Chánh văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0914 996 556 truongtx@thainguyen.gov.vn
5 Vũ Xuân Hiên Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0912 013 368; 0982 013 368; 0208 3501 466 Hienvx@thainguyen.gov.vn; vxhien@gmail.com
6 Ma Quang Tuấn Phó Trưởng phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0984 854 555 tuanmq@thainguyen.gov.vn; maquangtuan@gmail.com
7 Nguyễn Thị Huyền Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0913 532 399; 02083 858 543 huyennt@thainguyen.gov.vn; huyennt8899@gmail.com
8 Trịnh Văn Tuấn Văn thư Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0989 481 565 & 02083 858 543 tuantv.ubnd@thainguyen.gov.vn ; trinhvantuan1984tn@gmail.com
9 Phạm Mạnh Hùng Trưởng phòng Tổng Hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0983 987 769 & 0911 220 688 hungpm.ubnd@thainguyen.gov.vn & phammanhhung99@gmail.com
10 Nguyễn Khánh Toàn Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0917 656 988; 01228 386 888 & 02083 855 332 toannk.ubnd@thainguyen.gov.vn & nguyenkhanhtoanvn@gmail.com
11 Lại Việt Cường Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0843 868 888; 0383 888 889 & 02083 855 302 cuonglv.ubnd@thainguyen.gov.vn; Kuong.bill@gmail.com
12 Trịnh Quốc Trinh Trưởng phòng Kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0985 411 888 & 0911 049 888; 02083 759 434 trinhnq.ubnd@thainguyen.gov.vn & nguyenquoctrinhubnd19752gmail.com
13 Đặng Việt Hà Phó Trưởng phòng Kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0915 200 505 & 0911 113 456; 02083 657 677 hadv.ubnd@thainguyen.gov.vn & viethadang.btctu@gmail.com
14 Phạm Tấn Đạt Trưởng phòng Công - Nông Nghiệp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0911 233 368 & 02083 654 700 datpt.ubnd@thainguyen.gov.vn & datcemttn@gmail.com
15 Ngô Thượng Huy Phó Trưởng phòng Công - Nông nghiệp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 0915 047 166 & 02083 653 263 huynt.ubnd2thainguyen.gov.vn & ngothuonghuy@gmail.com