Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin Hoạt động của địa phương, đơn vị
   
Những yêu cầu đặt ra đối với việc chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (08/09/2017 04:27 PM)
Xây dựng bộ thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa của Sở, ngành chủ quản theo các quyết định đã được Bộ, ngành chuẩn hóa theo thẩm quyền nhằm thống nhất TTHC từ Trung ương đến địa phương, đồng thời thuận lợi hơn trong công tác quản lý Nhà nước đối với TTHC cũng như trong việc rà soát, đánh giá, cắt giảm TTHC, tiến tới đơn giản hóa các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, rà soát TTHC góp phần minh bạch, công khai quy trình giải quyết TTHC tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp

Chuẩn hóa hệ thống TTHC có ý nghĩa là một đợt tổng rà soát, hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống quy định về TTHC đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh theo các quyết định công bố TTHC đã được Bộ, ngành chuẩn hóa theo thẩm quyền. Các thủ tục hành chính khi được công bố, công khai phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành, vì vậy, xem xét chuẩn hóa các TTHC cũng là để rà lại về tên gọi, về các bộ phận cấu thành phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã triển khai và đôn đốc các đơn vị theo Công văn số 1594/UBND-NC ngày 20/5/2016 về việc chuẩn hóa TTHC theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành: Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh đã ban hành trong đợt tổng rà soát, đơn giản hóa Bộ TTHC tỉnh Thái Nguyên (Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh) đối chiếu với các Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của bộ, cơ quan ngang bộ; tiến hành rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ở ba cấp: tỉnh, huyện, xã. Dự thảo Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/6/2016 để kiểm soát chất lượng; hoàn thiện hồ sơ và trình UBND tỉnh công bố trước ngày 30/6/2016. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ngay sau khi có Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của UBND tỉnh; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định. Trong năm 2016 thực hiện chuẩn hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời cập nhật toàn bộ TTHC chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, thống nhất liên kết đến toàn bộ cổng/trang thông tin điện tử các sở, ban ngành, UBND cấp huyện; đa dạng hóa hình thức, phương thức công khai TTHC… Những nhiệm vụ trọng tâm này sẽ khó hoàn thành nếu các sở, ban, ngành không tích cực vào cuộc. Bởi hiện nay mới chỉ có 4 đơn vị (trong số 21 sở, ban, ngành) đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa bộ TTHC, gồm: Sở Tư pháp, Sở Tài Nguyên và Môi trường (lĩnh vực đất đai); Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Tại Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 19/07/2017 về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2017, UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cơ quan, địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan Nhà nước năm 2017, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ, đẩy nhanh triển khai việc xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, tăng cường các giải pháp thực hiện trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử đạt 80% trở lên, kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thực hiện hiệu quả giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các đơn vị, địa phương, đảm bảo đạt 40% số hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến… Nếu các sở, ngành, không kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh để chuẩn hóa, thống nhất TTHC sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nâng mức độ công trực tuyến và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và các kế hoạch đã đề ra.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm triển khai chuẩn hóa TTHC tại các sở, ngành, nhưng chủ yếu là do: Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương có nhiều sự thay đổi, trong khi công tác rà soát, cập nhật để sửa đổi Bộ TTHC chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời; một số bộ, ngành ban hành các quyết định chuẩn hóa TTHC còn chậm; một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; sự thay đổi về tổ chức, nhân sự của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính, cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và các cơ quan có liên quan…

 

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thành hồ sơ để UBND tỉnh công bố Bộ TTHC theo chuẩn hóa của bộ, ngành đúng lộ trình.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên trao đổi: Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác chuẩn hóa TTHC, các cơ quan chức năng, các địa phương cần tiếp tục rà soát và thống kê cả danh mục TTHC có quy định các bộ phận bổ sung, hướng dẫn cụ thể trên cơ sở TTHC đã quy định trong các văn bản QPPL và các Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của các bộ, ngành của Trung ương, đây là danh mục cần thiết phải lập xuất phát từ yêu cầu quản lý TTHC của các sở, ban, ngành và địa phương. Do quy định về TTHC chính là các quy phạm pháp luật, do đó, việc sửa đổi, bổ sung hệ thống TTHC này đương nhiên phải gắn liền với việc sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản QPPL liên quan. Nói cách khác, quá trình chuẩn hóa hệ thống TTHC của tỉnh chính là quá trình xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL đang có hiệu lực pháp luật có quy định về TTHC của tỉnh. Và như vậy, yêu cầu đặt ra là phải tuân thủ đầy đủ quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL, quy trình đánh giá tác động và thẩm định, tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính. Vì vậy, tăng cường kiểm soát ban hành TTHC thực hiện ở mức độ nghiêm ngặt thì trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình chuẩn hóa TTHC càng phải được đề cao hơn nữa. Ngoài ra, quá trình chuẩn hóa TTHC cũng yêu cầu cơ quan chủ trì chuẩn hóa TTHC phải hướng đến quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Đối với các TTHC hiện nay chưa có quy định giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương thì việc chuẩn hóa theo hướng sửa đổi, bổ sung phải được xem xét cụ thể. Trên nguyên tắc, chỉ sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thực hiện thủ tục khi có đủ căn cứ pháp lý. Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thành hồ sơ để UBND tỉnh công bố Bộ TTHC theo chuẩn hóa của bộ, ngành đúng lộ trình. Qua đó kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC không cần thiết, không phù hợp, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục gắn với tiết kiệm thời gian, chi phí để tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp, phục vụ việc nâng mức độ dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Những vấn đề và yêu cầu trên đã đặt ra cho quá trình chuẩn hóa, công bố, công khai đầy đủ TTHC theo quy định cần có sự quan tâm, chú trọng. Các sở, ban, ngành, trực tiếp là bộ phận kiểm soát TTHC, đội ngũ cán bộ đầu mối là nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phải chủ động hơn nữa, tích cực hơn nữa, tăng cường sự phối hợp với các bộ phận chuyên môn liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thiện, minh bạch hóa thể chế pháp lý ở địa phương, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên./.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Nhật Tân

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu