Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thương mại, dịch vụ
   
Doanh nhân trẻ được ưu đãi về thuế, đất đai và cơ sở hạ tầng (29/01/2010 01:49 PM)
Đó là một trong những nội dung tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp, vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến. Đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học trong thanh, thiếu niên, tiến tới hoàn thành phổ cập bậc trung học cơ sở cho thanh niên vào năm 2012; phấn đấu phổ cập giáo dục phổ thông trung học cho thanh niên ở các đô thị vào năm 2020.

Nghị quyết trên cũng đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Đó là việc xây dựng cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; hoàn thiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên nông thôn…; khuyến khích thanh niên học và phát triển nghề truyền thống tại các địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ ở vùng nông thôn; khuyến khích và hỗ trợ thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Có chính sách ưu đãi, tạo môi trường để thu hút thanh niên có tay nghề và trình độ cao tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên; ưu tiên phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là chính sách về vốn, đất đai, cơ sở hạ tầng, thuế đối với các doanh nhân trẻ; biểu dương, tôn vinh những thanh niên có thành tích làm kinh tế giỏi và tạo được nhiều việc làm cho xã hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 Nguồn:
Tác giả: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu