Nội dung chính

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập
 


 

Tin chi tiết
Skip portlet Portlet Menu

Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

01/04/2011 02:07 PM Bản để in

Ngày 30-3-2011, đồng chí Phạm Xuân Đương, Uy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU của Tỉnh ủy về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng toàn văn Kế hoạch này.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp. Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 17-3-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 25-3-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; để Nghị quyết của Đại hội được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng như sau:

I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

- Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội, qua đó, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

- Thông qua thảo luận và xây dựng Chương trình hành động ở đơn vị, ngành, địa phương, cơ sở tạo ra phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

 

2. Yêu cầu

 

- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; đảng bộ cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới triển khai, đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng.

 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết theo hướng: thiết thực, tránh qua loa, hình thức; các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động là chính; tập trung truyền đạt và thảo luận những nội dung cơ bản, những nét mới trong các văn kiện Đại hội XI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với thực tế địa hương cơ sở; coi trọng việc phân công chuẩn bị, công tác tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên; chú ý tổ chức thảo luận, đối thoại; kết hợp phương pháp thuyết trình với sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ truyền đạt nhằm mang lại hiệu quả cao.

 

-Việc học tập đối với cán bộ, đảng viên được tổ chức tại chi, đảng bộ cơ sở (kể cả cán bộ chủ chốt các cấp); mỗi cá nhân sau khi hoàn thành việc học tập nghiên cứu viết bài thu hoạch về nội dung Nghị quyết và đề ra kế hoạch hoạt động của bản thân nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết ở cơ sở.

 

- Chú ý gắn học tập, truyền đạt nội dung văn kiện với việc phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

II- NÔI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

 

1. Nội dung học tập, quán triệt

 

Văn kiện Đại hội XI của Đảng có nhiều nội dung. Việc học tập, quán triệt và phổ biến tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản và mới của các văn kiện: "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)", "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020", "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI", "Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung)".

 

- Kết hợp học tập, quán triệt các văn kiện với thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian thích đáng để thảo luận và thông qua chương trình hành động. Chương trình hành động cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bám sát Nghị quyết Đại hội XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

 

2. Đối tượng và phương thức học tập, quán triệt

 

- Các đảng uỷ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, mở các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân với những nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng.

 

- Mở lớp cán bộ chủ chốt các cấp, đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, định hướng, giải pháp thực hiện; từ đó, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào công tác, tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

- Mở các lớp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các cấp ủy đảng tạo điều kiện để người học nắm vững các luận điểm cơ bản và vận dụng vào thực tế công tác.

 

- Triển khai những hình thức tuyên truyền, phổ biến văn kiện thích hợp với các tầng lớp nhân dân, đảm bảo để tất cả thành viên của các tổ chức xã hội, người dân được tuyên truyền, phổ biến.

 

3. Về tài liệu và báo cáo viên cho đợt học tập, quán triệt

 

Sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành cho các đôi tượng khác nhau, bao gồm: Tài liệu nghiên cứu dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; Tài liệu học tập dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Tài liệu hỏi - đáp dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội và phổ biến trong nhân dân; Tài liệu tham khảo để tìm hiểu sâu hơn về các văn kiện Đại hội.

 

- Các cấp ủy đảng cần có tài liệu bổ sung, cụ thể phù hợp với địa phương, cơ sở và các lĩnh vực chuyên sâu liên quan cho các đối tượng.

 

- Đề cao vai trò của các đồng chí bí thư cấp ủy trong việc học tập, quán triệt; chọn các báo cáo viên có quan điểm chính trị vững vàng và khả năng truyền đạt tốt, coi đây là lực lượng quan trọng quyết định thành công của đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Cần tổ chức để đội ngũ báo cáo viên nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc nội dung các văn kiện trước khi triển khai các lớp.

 

III- THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

 

1. Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

 

* Thành phần:

 

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trưởng, Phó các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ; Lãnh đạo Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ban Thường vụ các đảng uỷ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trướng, Trưởng các khoa Trường Chính trị tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Phòng Tuyên truyền, Phòng Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ); các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ đang hưu trí trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

 

* Nội dung:

- Thời gian: 2 ngày, trong đó:

 

+ Những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI và dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh: 1,5 ngày;

 

+ Thảo luận về Chương trình hành động của tỉnh; hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt các văn kiện Đại hội XI ở cấp huyện và cơ sở; tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.

 

- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI; tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập các văn kiện Đại hội do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan của tỉnh.

 

- Kinh phí: kinh phí tổ chức hội nghị, tài liệu của người học, chi phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng cho báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của Tỉnh ủy. Kinh phí ăn, ở, đi lại của người học… các đơn vị thực hiện theo quy định chung.

 

- Thời gian thực hiện: Tuần đầu tháng 6-2011 (Có thông tri triệu tập riêng).

 

2. Hội nghị cán bộ chủ chốt các huyện, thành, thị uỷ và tương đương

 

* Thành phần: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương hưu trí trên địa bàn (có thể mở rộng thành phần tuỳ điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị).

* Nội dung:

 

- Thời gian: 2 ngày, trong đó:

 

+ Quán triệt nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XI và dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ địa phương, cơ sở: 1,5 ngày;

 

+ Thảo luận Chương trình hành động; hướng dẫn kế hoạch tổ chức các lớp học tập và triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở; tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.

 

- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI; tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; tài liệu học tập dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở.

 

- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng cho báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức. Kinh phí tổ chức hội nghị, ăn, ở, tài liệu của người học… thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.

 

- Hoàn thành trước 30-7-201 1 .

 

3. Hội nghị các chi, đảng bộ cơ sở

 

* Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi, đảng bộ (kể cả cán bộ chủ chốt các cấp sinh hoạt tại cơ sở); trưởng, phó các đoàn thể ở cơ sơ không là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú (tuỳ điều kiện cụ thể có thể mở rộng thành phần).

 

* Nội dung:

 

- Thời gian: 2 ngày, trong đó:

 

+ Giới thiệu những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI: 1,5 ngày;

 

+Thảo luận, thông qua Chương trình hành động, tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày.

+ Viết bài thu hoạch (ngoài giờ) nộp cho ban chi uỷ chi bộ.

 

- Tài liệu: Văn kiện Đại hội XI; tài liệu học tập các văn kiện Đại hội XI dung cho cán bộ đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và tài liệu có liên quan của cơ sở.

 

- Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại và bồi dưỡng cho báo cáo viên lấy từ nguồn kinh phí của đơn vị chủ trì, tổ chức. Kinh phí tổ chức hội nghị, ăn, ở, tài liệu của người học… thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy.

 

Hoàn thành trước 30-8-2011.

 

4. Đối với Đảng bộ Công an, Quân sự tỉnh

 

- Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI theo kế hoạch, chỉ đạo của Quân uỷ Quân khu I vâ Đảng uỷ Công an Trung ương.

 

- Nội dung và tài liệu học tập gồm các văn kiện Đại hội XI, các tài liệu nghiên cứu, học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và tài liệu triển khai nghị quyết đại hội của đảng bộ.

 

- Sau khi kết thúc việc triển khai học tập nghị quyết, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh báo cáo tình hình thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tổng hợp kết quả chung trong toàn tỉnh.

 

5. Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân

 

Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh căn cứ các tài liệu của Trung ương Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương biên soạn tổ chức học tập, phổ biến đến từng hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp; đồng thời, mở các lớp phổ biến sâu cho cán bộ hưu trí. Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức giới thiệu nội dung các văn kiện Đại hội cho các chức sắc tôn giáo với hình thức và quy mô phù hợp, kết hợp tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

 

- Hoàn thành trước 30-9-2011 .

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Văn phòng Tỉnh uỷ

 

+ Triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh theo thành phần.

 

+ Chuẩn bị hội trường, kinh phí phục vụ hội nghị; kinh phí cho báo cáo viên

 

+ Chuẩn bị tài liệu cấp cho thành phần tham dự hội nghị.

 

+ Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 

+ Tham mưu thành lập Tổ Báo cáo viên cấp tỉnh và lập kế hoạch tham gia lớp bồi dưỡng Báo cáo viên do Trung ương triệu tập.

 

+ Hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

 

+ Tham mưu các nội dung hội nghị chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

 

+ Chuẩn bị đề cương các chuyên đề của Nghị quyết.

 

+ Theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XI ở cơ sở; tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ.

 

3. Cấp uỷ các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức hội nghị triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên; theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức học tập và tuyên truyền Nghị quyết; chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

 

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thuộc đơn vị mình học tập, quán triệt Nghị quyết đúng tiến độ, đúng thành phần, thiết thực và hiệu quả.

 

5. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Văn nghệ Thái Nguyên xây dựng kế hoạch, phương trình, chuyên mục, tổ chức các cuộc thi… để tuyên truyền, làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XI và việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

 

6. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tỉnh; các huyện, thành, thị uỷ và các đồng chí Tỉnh uỷ viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 

Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang phấn khởi trước thành công của Đại hội và đẩy mạnh lao động, sản xuất nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 do Đại hội đề ra ngay từ năm đầu tiên. Đề nghị cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch hợp lý, tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai, tăng cường kiểm tra việc thực hiện; tổ chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả, tránh làm lướt, hình thức; thường xuyên báo cáo cấp uỷ cấp trên để chỉ đạo kịp thời.


T/M Ban Thường vụ

Bí thư Phạm Xuân Đương

Nguồn:Thainguyen.gov.vn