E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Tin nổi bật
Skip portletPortlet Menu

Sở Tư pháp Thái Nguyên tổ chức hội thảo “ Thực trạng thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 22/6/2016, Sở Tư pháp tổ chức hội thảo “ Thực trạng thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị”.
 
 
Tin tư pháp
Skip portletPortlet Menu
 • Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

  Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016. Ngày 04/5/2016, UBND huyện Đồng Hỷ ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ năm 2016.

 • Triển khai công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, hành chính tư pháp; theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 tại huyện Định Hóa

  Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2016; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2016; Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản QPPL, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, huyện Định Hóa; Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch công tác ngành Tư pháp năm 2016.

 • Đồng Hỷ: Tăng cường công tác tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản

  Ngay sau Hội nghị phổ biến, quán triển Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 được tổ chức vào ngày 28/4/2016, Phòng Tư pháp huyện Đồng Hỷ tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản QPPL và văn bản hành chính cho các cán bộ , công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã.

 • Sở Tư pháp phối hợp tập huấn công tác pháp chế tại Đại học Thái Nguyên

  Nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp, thực hiện quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức và những người làm công tác pháp chế, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác pháp chế, ngày 04/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2014 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai đoạn 2014 - 2016".