E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Một số kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên năm 2017

29/12/2017 08:05 AM Bản để in

Để thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/02/2017 triển khai công tác PBGDPL năm 2017. Hội đồng (PHPBGDPL) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 10/02/2017 về hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2017; kế hoạch số 320/KH-STP ngày 06/11/2017 về kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2017, thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có thể thấy hoạt động của Hội đồng (PHPBGDPL) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể:

Thứ nhất, trong quý I/2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hòa giả ở cơ sở. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm triển khai thực hiện Luật Luật hòa giả ở cơ sở.

Thứ hai, việc củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở rà soát của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, sở Tư pháp đã tổng hợp và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 3501/QĐ-HĐPH ngày 09/11/2017 kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, theo đó thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh được kiện toàn, gồm 30 thành viên và đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Giám đốc sở Tư pháp.

Thứ ba, Bên cạnh đó, việc củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc củng cố kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL cũng được đặc biệt quan  tâm: Trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, sở Tư pháp đoói chiếu với tiêu chuẩn về báo cáo viên pháp luật theo qui định hiện hành, đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3539/QĐ-UBND ngày 13/11/2016 công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Theo đó đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh gồm 57 người. Trong năm 2017, thưc hiện chỉ đạo của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, 9/9 các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện. Hội đồng PHPBGDPL các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho UBND cùng cấp ban hành các Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn đạt kết quả.

Thứ tư, Không dừng lại ở những hoạt động trên, trong năm 2017, Hội đồng PHPBGDPL còn thành lập 03 Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại 02 Sở, ngành ở tỉnh; 02 huyện: Đồng Hỷ và TP. Sông Công và 01 Trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các sở, ngành và địa phương trong triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhìn lại một năm hoạt động, trong năm 2017 các ngành, các cấp tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác PBGDPL, đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, tầm quan trọng của công tác PBGDPL và xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác PBGDPL. Chủ động ban hành kế hoạch công tác PBGDPL năm và đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hội đồng PHPBGDPL thường xuyên được kiện toàn, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ngày càng đi vào nền nếp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương một cách kịp thời; các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm và triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung, hình thức và phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng bước đưa chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đến cán bộ và nhân dân.

Tuy nhiên, qua hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thấy còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng là lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đôi lúc chưa thường xuyên; các thành viên Hội đồng là kiêm nhiệm, bận nhiều công việc chưa dành nhiều thời gian cho công tác PBGDPL; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động xây dựng dự toán kinh phí cho công tác PBGDPL của đơn vị mình. Nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL là Báo cáo viên pháp luật hiện nay đã tăng về số lương nhưng chất lượng chưa cao, còn thiếu kỹ năng sư phạm. Hơn nữa đây là công tác kiêm nhiệm, một số thiếu quan tâm, đầu tư thời gian cho việc học tập nâng cao trình độ, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu chuyên sâu về các Bộ luật, Luật mới được ban hành nên đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thiết nghĩ, để hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL của tỉnh hiệu quả hơn trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác PBGDPL. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác PBGDPL với công tác thi hành pháp luật gắn công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật với các phong trào vận động quần chúng khác để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Hai là, Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan Tư pháp các cấp trong việc tham mưu triển khai công tác PBGDPL. Phân công trách nhiệm tổ chức phổ biến các Bộ luật, Luật mới được ban hành cho các Sở, ngành cụ thể theo lĩnh vực quản lý nhà nước. Thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

 Ba là, Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đội ngũ người làm công tác PBGDPL, đặc biệt là đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp cơ sở

Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong PBGDPL; phát triển mạng lưới các thiết chế tư vẫn, hỗ trợ pháp luật cho người dân tại cơ sở./. 

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: Hồng Phúc