E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

21/11/2017 08:18 AM Bản để in

Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND v/v triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích của kế hoạch: Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu.

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan tại địa phương

- Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước

UBND tỉnh yêu cầu xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương là Sở Tư pháp, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả;

Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01/7/2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: STP