E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

21/11/2017 08:15 AM Bản để in

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại.

Việc triển khai kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung các quy định về Luật Thương mại, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và các tài liệu có liên quan cấp phát cho các Sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP trên chuyên mục phù hợp của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí; Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại; Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại Thành lập tổ chức hòa giải và đăng ký hòa giải viên thương mại; Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thi hành Nghị định phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai thi hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP; Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bằng hình thức phù hợp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

Giao Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch ở cấp tỉnh, gửiSở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: STP