E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Thanh tra

05/05/2010 12:49 AM Bản để in

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Tư pháp của Thanh tra Bộ Tư pháp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

a) Thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo uỷ quyền hoặc chỉ đạo của Giám đốc Sở;

b) Triển khai công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn, thư thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở Tư pháp.

d) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Tư pháp. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

e) Hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp;

f) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

g) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của đơn vị;

h) Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định;

i) Quản lý tài sản, phương tiện làm việc giao cho đơn vị sử dụng;

j) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

Chánh Thanh tra:

- Bà: Trần Thị Vân Anh (0280.3655.023 - 0984878968)

Nguồn:
Tác giả: