E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Văn phòng

05/05/2010 12:50 AM Bản để in

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Sở, của Ngành; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình công tác của Sở; xây dựng các báo cáo thống kê tổng hợp; thực hiện công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin; thực hiện quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Sở; thực hiện công tác quản trị nội bộ; thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu, giúp Giám đốc Sở:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh tư pháp;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung của Ngành tư pháp thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

d) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

f) Tổ chức, phối hợp với các phòng tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở (sau đây viết tắt là các đơn vị thuộc Sở) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp;

i) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Ủy ban nhân dân  tỉnh;

j) Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh;

k) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật;

l) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, duy trì quan hệ giữa Sở với các cơ quan cấp trên, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác;

m) Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Sở đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo đó;

n) Làm nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở;

o) Thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở. Trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở;

p) Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý vật chất, kỹ thuật, bảo đảm phương tiện làm việc phục vụ chung cho công tác của cơ quan và toàn ngành; công tác quản trị nội bộ và bảo vệ cơ quan;

q) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

r) Quản lý tài sản, phương tiện làm việc giao cho Văn phòng sử dụng;

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Chánh Văn phòng:

- Ông: Nguyễn Hữu Tùng (0280.3759423 - 0988.508.040). 

Nguồn:
Tác giả: