E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
 
Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
Chung tay cải cách hành chính
 
Thư viện ảnh
 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu

Thông báo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong lĩnh vực tư pháp

16/03/2012 08:59 AM Bản để in

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14.02.2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03.8.2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên thông báo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong lĩnh vực Tư pháp cụ thể như sau:

I. TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1. Nội dung phản ánh, kiến nghị

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc không đúng quy định hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, của cán bộ, công chức viên chức công tác trong ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

- Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế; sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính thuộc các lĩnh vực của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính thuộc các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp;

- Các phương án xử lý những phản ánh nêu trên; Các sáng kiến để tham mưu ban hành mới quy định hành chính liên quan đến lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp.

2. Hình thức phản ánh, kiến nghị

* Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

- Văn bản;

- Điện thoại.

* Các yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Phản ánh, kiến nghị bằng văn bản: Cá nhân, tổ chức chuyển văn bản đến Sở Tư pháp thông qua một trong những cách thức sau:

+ Trực tiếp chuyển đến Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

+ Thông qua dịch vụ bưu chính;

+ Gửi qua hòm thư điện tử của Sở Tư pháp (sotuphap@thainguyen.gov.vn hoặc stpthainguyen@moj.gov.vn).

- Phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại: Gọi trực tiếp theo các số điện thoại sau:

+ Văn phòng Sở: (0280)3855.545;

+ Chánh Văn phòng Sở: (0280)3858.381;

+ Thanh tra Sở: (0280)3655.023

+ Lãnh đạo Sở phụ trách công tác thanh tra: (0280)3856.438

3. Thời gian, địa chỉ tiếp nhận

Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trong giờ hành chính tại Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 7, đường Cách mạng tháng Tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

II. XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1. Việc xử lý phản ánh, kiến nghị

Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, Sở Tư pháp sẽ xem xét, phân loại phản ánh, kiến nghị để nghiên cứu, đề xuất hình thức và phướng án xử lý, giải quyết phù hợp, đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định.

2. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được thực hiện công khai cho cá nhân, tổ chức thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

- Bằng văn bản gửi trực tiếp cho cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Đăng tải trên website của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Các hình thức khác.

Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết để thực hiện./.

Nguồn: sotp.thainguyen.gov.vn
Tác giả: TJ