• Trung tâm thương mại Thái Nguyên

  • Quảng trường trung tâm

  • Nhà ở & Siêu thị

  • Bảo tàng dân tộc Thái Nguyên

  • Trụ sở

    Tòa nhà hiện tại của Sở Xây dựng Thái Nguyên
 
 
 
 
 
 

Nội dung chi tiết
Skip portlet Portlet Menu

Sở Xây dựng thực hiện sử dụng ký số và tiếp nhận các văn bản ký số

27/12/2017 04:43 PM Bản để in

Từ ngày 01/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thực hiện việc sử dụng chữ ký số và tiếp nhận các văn bản ký số.

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020,

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo về việc sử dụng chữ ký số trong việc ban hành và tiếp nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản đi đến & Hỗ trợ điều hành và trên Email công vụ của Sở, cụ thể như sau:

1. Đối với ban hành văn bản đi áp dụng chữ ký số:

- Sở Xây dựng áp dụng toàn bộ các văn bản, tài liệu hành chính không có tính “Mật”.

- Ban hành văn bản giấy trong các trường hợp:  Tờ trình, Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định liên quan đến tổ chức, cán bộ, kinh phí và các văn bản khác chưa áp dụng được chữ ký số. Các tổ chức, cá nhân chưa đủ điều kiện sử dụng, áp dụng ký số hoặc có yêu cầu văn bản giấy.

2. Đối với ban hành văn bản đến áp dụng chữ ký số:

- Đối với văn bản đến: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp nhận toàn bộ các công văn, tài liệu trên Hệ thống quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, Email công vụ của Sở.

3. Thời gian thực hiện: Sở Xây dựng sử dụng ký số và tiếp nhận các văn bản ký số: Từ ngày 01/01/2018

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.


 
 
 

Thư điện tử

 
 
 
 
 

Thông tin thời tiết

 

Thông tin tỷ giá

java.lang.NullPointerException
 

Liên kết web