Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

13-05-2022 10:24

Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1926/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng theo văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1194/BTTTT-CATTT ngày 04/4/2022.

Học sinh online trên mạng để tìm kiếm thông tin cho việc học tập tại nhà

Tại Công văn trên, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác trẻ em, Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính (gọi tắt là Chương trình). Theo đó, các ngành như Công an tỉnh, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp và nghiệp vụ ngành theo lĩnh vực ngành, tuyên truyền phổ biến với nhiều hình thức phong phú và đa dạng các hoạt động tuyên truyền đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em… triển khai bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cán bộ làm việc với trẻ em trong quá trình tố tụng; hỗ trợ trẻ về các thủ tục tố tụng, bồi thường, khiếu nại và biện pháp khắc phục hậu quả đối với nạn nhân là trẻ em…

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, chính trị  - xã hội tỉnh Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trên môi trường mạng, triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, triển khai các cuộc vận động, chương trình tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trong thanh thiếu nhi. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm thông tin tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan kịp thực hiện tốt Đề án thuộc Chương trình theo chỉ đạo…Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in và phát hành, thông tin điện tử. Thường xuyên theo dõi thông tin báo chí, các thông tin trên mạng xã hội để chủ động phòng ngừa, kịp thời nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, gỡ bỏ nhanh chóng các nội dung, hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em. Phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định… Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để lấy trẻ em làm trung tâm, có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong xây dựng chính sách số về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em; phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em; khảo sát, nghiên cứu tình trạng xâm hại trẻ em và các tác động tiêu cực đến thực hiện quyền của trẻ em..

Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép vào chương trình giáo dục việc đào tạo “bộ kỹ năng số” cho trẻ em theo độ tuổi như: kiến thức về mạng Internet, mạng xã hội; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tối thiểu; bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; cách thức nhận biết khi bị lợi dụng, xâm hại trên môi trường mạng và nơi cần thông tin, phản ánh,...Xây dựng, triển khai mô hình, quy chế quản lý việc dạy học trực tuyến và các hướng dẫn cho nhà trường, giáo viên về nội dung bảo đảm an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với các hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tăng cường chỉ đạo, tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện tuyên truyền công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng…kiểm tra, thanh tra, rà soát việc bảo đảm hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em theo thẩm quyền; chỉ đạo xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn. Trên cơ sở có đánh giá, báo cáo việc thực hiện Chương trình trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn