Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 huyện Võ Nhai

Ngày 30/6, UBND huyện Võ Nhai ban hành Báo cáo số 1498/BC-UBND kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2021 huyện Võ Nhai
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn