Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Phú Bình

Ngày 30/6, UBND huyện Phú Bình ban hành Báo cáo số 255/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn