Truy cập nội dung luôn

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2022

Ngày 16/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Báo cáo số 249/BC-KHCN kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2022.

Xem chi tiết Báo cáo số 249/BC-KHCN tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn