Truy cập nội dung luôn

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Ngoại vụ

Ngày 28/5, Sở Ngoại vụ ban hành Báo cáo số 44/BC-SNgV đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn