Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên

Ngày 20/12/2021, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 288/BC-UBND báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết Báo cáo số 288/BC-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn