Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 02/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành Báo cáo số 448/BC-MTTQ-BTT kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn