Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Ngoại vụ

Ngày 18/01/2021, Sở Ngoại vụ ban hành Báo cáo số 02/BC-SNgV kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn