Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021.