Truy cập nội dung luôn

Đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3000/UBND-TTPVHCC về đôn đốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Xem chi tiết Công văn số 3000/UBND-TTPVHCC tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn