Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Xã Yên Lãng
1 Lương Xuân Tâm Phó Bí thư Thường trực 0976179994 tamlx.yenlang@thainguyen.gov.vn
2 Lục Văn Thực Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0965442668 thuclv.yenlang@thainguyen.gov.vn
3 Hoàng Công Toàn Phó Chủ tịch UBND 0977122680 Toanhc.yenlang@thainguyen.gov.vn
4 Lưu Quyết Thắng Phó Chủ tịch UBND 0966327666 thanglq.yenlang@thainguyen.gov.vn
5 Đặng Thị Thủy Cán bộ đầu mối 0973362069 dangthithuy0301yl@gmail.com/dunk.yenlang@thainguyen.gov.vn
Xã Úc Kỳ
1 Dương Văn Giảng Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0914373915 duonggiang75@gmail.com
2 Nguyễn Hữu Duân Phó Bí thư Thường trực 0974586938 nguyenduanpbtn@gmail.com
3 Dương Văn Tuyễn Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0987948139 tuyenxd77@gmail.com
4 Dương Văn Ba Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Ban Thường vụ 0975704228 duongvanbahduk@gmail.com
5 Dương Văn Hiên Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Ban Thường vụ 0974896337 huyenhien71@gmail.com
6 Nguyễn Văn Thảo Phó Chủ tịch UBND 0987429866 thaodoanxa@gmail.com
7 Dương Thị Hồng Cán bộ đầu mối 0979284756 hongnhungvhuk@gmail.com
Xã Xuân Phương
1 Dương Nghĩa Định Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0389019766 dinhdn.xuanphuong@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Thanh Tùng Phó Bí thư Thường trực 0974158334 tunght.xuanphuong@thainguyen.gov.vn
3 Dương Quang Tuyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0333885313 tuyendq.xuanphuong@thainguyen.gov.vn
4 Dương Thị Lợi Phó Chủ tịch HĐND 06981601971 loidt.xuanphuong@thainguyen.gov.vn
5 Dương Xuân Chinh Phó Chủ tịch UBND tỉnh 0979190582 chinhdx.xuanphuong@thainguyen.gov.vn
6 Dương Văn Vận Phó Chủ tịch UBND 0971190582 vandv.xuanphuong@thainguyen.gov.vn
Xã Bảo Lý
1 Bùi Xuân Trung Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0988626857
2 Lương Công Thanh Phó Bí thư Thường trực 0387858996