Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Xã Bảo Lý
1 Dương Văn Toán Phó Chủ tịch HĐND 0977092705
2 Dương Văn Thể Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0366840277
3 Dương Văn Thái Phó Chủ tịch UBND 0988119234
4 Nguyễn Đình Hoài Phó Chủ tịch UBND 0369210115
5 Dương Thị Hoa Cán bộ 0965754965
Xã Điềm Thụy
1 Dương Văn Đường Bí thư Đảng ủy 0988724880 duongdv.diemthuy@thai nguyen.gov.vn
2 Dương Văn Tuyên Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND 0983188329 tuyendv.diemthuy@thain guyen.gov.vn
3 Dương Ngọc Thơm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0979821707 thomdn.diemthuy@thain guyen.gov.vn
4 Dương Văn Sáu Phó Chủ tịch HĐND 0985896142 saudv.diemthuy@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Đăng Phó Chủ tịch UBND 0979343519 dangnv.diemthuy@thaing uyen.gov.vn
6 Phạm Văn Xuyên Phó Chủ tịch UBND 0988932496 xuyenpv.diemthuy@thain guyen.gov.vn
7 Dương Thị Bích Hồng Cán bộ 0975.459.936 hongdtb.diemthuy@thainguyen.gov.vn
Xã Dân Tiến
1 Lê Văn Hách Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0356733867 hachlv.dantien@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Văn Hán Phó Bí thư Thường trực 0353855260 hanhv.dantien@thainguyen.gov.vn
3 Hà Hữu Việt Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Ban Thường vụ 0869271972 viethh.dantien@thainguyen.gov.vn
4 Trần Lê Dũng Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0979086517 dungtl.vonhai@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Anh Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Ban Thường vụ 0367233937 anhnv.dantien@thainguyen.gov.vn
6 Đàm Ngọc Xuyến Phó Chủ tịch UBND 0977476177 xuyendn.dantien@thainguyen.gov.vn
7 Điện thoại văn thư 0985.618.333 dantien.vonhai@thainguyen.gov.vn
Xã Phú Đình
1 Trương Văn Vựng Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0977615319 vungtv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn (hoặc truongvungphudinh@gmail.com)