Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Xã Phú Đình
1 Ma Doãn Thành Phó Chủ tịch UBND 0982302388 thanhmdt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn (hoặc doanthanhtk20@gmail.com)
2 Hoàng Thị Hằng Cán bộ 0974055189 hanghth.dinhhoa@thainguyen.gov.vn (hoặc hoanghang.atk@gmail.com)
Xã La Hiên
1 Vi Thị Bích Liên Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0989859762 lienvtb.lahien@thainguyen.gov.vn
2 Trần Đức Tú Phó Bí thư 0912159500 tutd.lahien@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Toán Thắng Phó Chủ tịch HĐND 0911379383 thangpt.lahien@thainguyen.gov.vn
4 Tâm Văn Cử Chủ tịch UBND 0838578569 cutv.lahien@thainguyen.gov.vn
5 Vi Văn Út Phó Chủ tịch UBND 0965250283 utvv.lahien@thainguyen.gov.vn
6 Lê Việt Hà Phó Chủ tịch UBND 0981999289 halv.lahien@thainguyen.gov.vn
7 Hứa Văn Ngọ Cán bộ đầu mối 0914829800 lahien.vonhai@thainguyen.gov.vn
Xã Bảo Linh
1 Ma Khánh Tập Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy 0973104236 tapmk.dinhhoa@thainguyen .gov.vn
2 Lưu Văn Cảnh Phó Bí thư Thường trực 0987506326 canhlv.dinhhoa@thainguyen .gov.vn
3 Hoàng Văn Ngoan Phó Chủ tịch HĐND 0916650200 truonghv.dinhhoa@thainguy en.gov.vn
4 Hoàng Văn Trường Chủ tịch UBND 0972273813 hoangtruongbaolinh@gmail. com
5 Hoàng Văn Đại Phó Chủ tịch UBND 0362642929 daihv.dinhhoa.@thainguyen .gov.vn
6 Hoàng Thị Hằng Cán bộ 0355.533.527 cuonghang8084@gmail.com
Xã Bảo Cường
1 Nguyễn Xuân Vy Phó Chủ tịch UBND 0941 979 669 vynx.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Thủy Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy 0912 454 912 thuynx.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
3 Lưu Văn Thái Phó Bí thư Thường trực 0943 913 010 thailv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
4 Mạc Văn Vỹ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 0947 500 388 vymv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
5 Tô Duy Thái Phó Chủ tịch HĐND 0986 961 463 thaitd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn