Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Hội đồng nhân dân tỉnh
1 Vũ Thị Nhung Phó Chánh Văn phòng
2 Ân Văn Thanh Trưởng Ban Dân tộc 0915.209.900 & 02083.653.338 thanhav.hdnd@thainguyen.gov.vn
3 Trần Văn Khương Trưởng Ban Pháp chế 0911.233.868 & 02083.855.229 khuonghdnd@gmail.com
4 Đoàn Bách Thảo Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội 0989.580.229 & 02083.858.548 thaodb.hdnd@thainguyen.gov.vn
5 Lê Thị Thu An Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách 0941.661.000 & 02083.653.284 anltt.tp@thainguyen.gov.vn
6 Hoàng Trần Nam Phó Trưởng ban Dân tộc 0916.633.222 & 02083.657.228 namht.hdnd@thainguyen.gov.vn
7 Phó Thị Thủy Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND 0917.505.177 & 02083.653.340 thuypt.hoathuong@thainguyen.gov.vn
8 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.851.650 hdndtinh@thainguyen.gov.vn
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
1 Phạm Chí Cường Phó Hiệu trưởng phụ trách 0911.692.999; 02083.855.290 phamchicuong.ckt@gmail.com
2 Nguyễn Ngọc Sáng Phó Hiệu trưởng 0913.347.298; 02083.854.900 ngocsangcdtc@gmail.com
3 Lê Kim Anh Phó Hiệu trưởng 0983.171.387; 02083.823.666 minhkhanganh@gmail.com
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.855.290 caodangkinhte@gmail.com
Viễn thông Thái Nguyên
1 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc 0913.284.999; 02083.655.676 anhtuan.tnn@vnpt.vn
2 Lục Vũ Khanh Phó Giám đốc 0912.002.627; 02083.658.998 khanhlv.tnn@vnpt.vn
3 Nguyễn Việt Bắc Phó Giám đốc 0912.479.479; 02083.659.479 vietbac.tnn@vnpt.vn
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083.855.462; Fax: 02083.857.546 chauptm@thainguyen.gov.vn
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 PGS.TS Nguyễn Duy Cương Hiệu trưởng 0987.920.721; 02083.847.143 nguyenduycuong@tnut.edu.vn
2 PGS.TS Trần Minh Đức Phó Hiệu trưởng 0913.386.030 minhduc@tnut.edu.vn
3 PGS.TS Vũ Ngọc Pi Phó Hiệu trưởng 0974.905.578 & 02083.847.969 vungocpi@tnut.edu.vn
4 TS. Đỗ Trung Hải Phó Hiệu trưởng 0912.224.733 dotrunghai@tnut.edu.vn