Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Chưa rõ
1 Hà Quốc Thái 0912.123.123
2 Văn thư 02083.878352 vphu.dho@thainguyen.dcs.vn
3 Nguyễn Quang Thịnh 0912710424 thinhnhcs@gmail.com
4 Nguyễn Minh Tuấn 0912.173.001 minhtuanytn@gmail.com
5 Nguyễn Văn Hà 0913526392 hattkdtn@gmail.com