Truy cập nội dung luôn

Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

 

Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính (CCHC), góp phần vào việc đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện nội dung này, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm đáp ứng đòi hỏi của công cuộc đổi mới.

 Bộ phận một cửa phường Mỏ Chè được trang bị hiện đại và lắp đặt hệ thống máy đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức

Có mặt tại phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại, đồng bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Bộ phận này được bố trí khoa học theo từng lĩnh vực, trang bị điều hòa, quạt mát và có khu vực ngồi chờ cho người dân khi đến giao dịch. Ngoài ra, phường còn lắp đặt Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức với 05 mức độ đánh giá: Thất vọng, chưa tốt, chấp nhận, tốt và yêu thích. Cùng với Mỏ Chè, năm 2018, các phường, xã trên địa bàn thành phố Sông Công đã tập trung đầu tư, xây dựng Bộ phận một cửa khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công cho biết: Chúng tôi đã chủ động khắc phục khó khăn về kinh phí để từng bước hiện đại hóa nền hành chính, đầu tư xây dựng bộ phận một cửa điện tửhiện đại, vận hành giải quyết liên thông TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp, đất đai, cấp phép xây dựng, lao động, thương binh và xã hội… từ cấp xã lên thành phố; 11 xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN. Ngoài ra, Sông Công cũng triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa. Đây là kênh thông tin hiệu quả để đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc.

Còn tại thành phố Thái Nguyên, theo ông Quản Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, vừa qua, địa phương tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Đến nay, tổ chức và công dân có thể thực hiện giải quyết trực tuyến TTHC mức độ 3 đối với 158 thủ tục, mức độ 4 đối với 13 thủ tục ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi cũng phối hợp với Bưu điện triển khai 34 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và phấn đấu tiến tới đưa 100% TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện tại, UBND thành phố Thái Nguyên đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đến cán bộ, công chức, viên chức của 100% cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn; hệ thống văn bản được kết nối liên thông đảm bảo đúng quy định.

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp 263 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Năm 2018, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC được tỉnh rất quan tâm, chú trọng. UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chủ trương triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh như: Chữ ký số chuyên dùng; Cổng dịch vụ công trực tuyến; Quản lý văn bản đi đến, vận hành hệ thống thư điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Hệ thống Quản lý văn bản điều hành phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, các sở, ban, ngành. Đến nay, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp 1.489 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2; 243 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bên cạnh đó, Hệ thống ứng dụng quản lý văn bản và điều hành công việc đã liên thông trao đổi văn bản với 31 sở, ban, ngành, 09 huyện, thành phố, thị xã và 180 xã phường, thị trấn; tích hợp chữ ký số trên hệ thống phần mềm quản lý, sử dụng trao đổi văn bản điện tử có pháp lý như văn bản giấy. Năm 2018, tổng số văn bản điện tử được gửi/nhận trên toàn tỉnh đạt gần 800.000 văn bản. Để đảm bảo sẵn sàng trao đổi văn bản điện tử, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp cho tỉnh 2.100 chứng thư số, đảm bảo 100% cơ quan và cá nhân có thẩm quyền được cấp và hướng dẫn sử dụng theo quy định. Ngoài ra, hệ thống thư điện tử dùng chung (@thainguyen.gov.vn) đang vận hành, duy trì gần 9.000 tài khoản thư điện tử cho toàn bộ cán bộ, công chức của tỉnh. Một số sở, ngành, địa phương cũng chủ động đầu tư trang, thiết bị phần mềm ứng dụng trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát được cơ quan hành chính nhà nước về tiến trình, tình hình giải quyết hồ sơ TTHC, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh.

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng CNTT, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước đã đem lại hiệu quả thiết thực, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức. Hiện toàn tỉnh có 48 cơ quan, đơn vị tiếp tục áp dụng, thường xuyên đánh giá hệ thống ISO trong hoạt động quản lý. Sở Khoa học và Công nghệ cũng tổ chức đánh giá, duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 đến 180 xã, phường, thị trấn (đạt 100%).

 Người dân đến giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của thành phố Thái Nguyên

Với sự quan tâm, đầu tư mạnh mẽ, năm 2018, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thay đổi diện mạo nền hành chính, phương thức, tác phong làm việc của cán bộ, công chức. Tuy nhiên, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song,lĩnh vực hiện đại hóa hành chính vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần giải quyết. Đồng chí Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thực tế cho thấy cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các sở, UBND cấp huyện tương đối sẵn sàng, thuận tiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, nhưng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết ở mức độ này còn rất ít, nguyên nhân là do người dân chưa hình thành thói quen giải quyết hồ sơ TTHC qua môi trường mạng internet; mức độ khai thác, sử dụng các phần mềm, trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư hiệu quả không cao, còn hạn chế nhất định trong việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản đi đến, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với cấp xã; cán bộ, công chức chưa thường xuyên sử dụng hòm thư điện tử dùng chung của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đáp ứng yêu cầu…

Xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ” là mục tiêu mà các cơ quan hành chính nhà nước hướng tới. Để thực hiện được mục tiêu này yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục kiện toàn, đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của CCHC.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

 Kim Oanh