Truy cập nội dung luôn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

 

QCVN 41:2016/BGTVT do Tổng cụ Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số: 06/2016/TT-BGTVT ngày 08 tháng 04 năm 2016.

 

 

Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Tác giả: