Truy cập nội dung luôn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Cơ quan Tỉnh Đoàn có 6 phòng ban chuyên môn và 01 trung tâm đó là: Văn phòng; Ban Tổ chức - Kiểm tra; Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên; Ban Tuyên giáo; Ban Thanh niên Công nhân – Nông thôn và đô thị, Ban Thanh thiếu nhi - Trường học; Trung tâm dạy nghề Thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên có 18 đầu mối trực thuộc gồm: Đoàn Thannh niên 9 Huyện, Thành phố, Thị xã; 9 đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Tỉnh; Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Đoàn Thanh niên Công ty CP Đầu tư và sản xuất công nghiệp; Đoàn Thanh niên Công ty TNHH NNMTV Kim loại mầu Thái Nguyên; Đoàn Thanh niên Công ty CP gang thép Thái Nguyên; Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; với 228.201 Đoàn viên, thanh niên trong đó có 114.951 đoàn viên 113.250 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên, trên 143.795 thiếu niên nhi đồng. Về tổ chức Đoàn, có 565 Đoàn cơ sở cấp xã, phường, thị trấn và tương đương; 5.240 Chi đoàn trên địa bàn dân cư; 412 liên đội với 91.216 đội viên, 49.555 nhi đồng (số liệu tính đến tháng 31/10/2010).

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên là một tổ chức chính trị - xã hội, tham mưu và đề xuất với Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về quy chế chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho Đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

a. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 3 chức năng chính:

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-  Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

b. Nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh:

- Tuyên truyền, vận động, giáo dục Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức, tạo điều kiện để Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho Đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niênphát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

c. Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn.

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX,

Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII,

nhiệm kỳ 2007 - 2012

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII; trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đoàn, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Hàng năm BTV Tỉnh Đoàn đã xây dựng chương trình công tác, đưa ra những giải pháp cụ thể hướng dẫn các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai và cụ thể hoá nội dung thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm của địa phương, từng bước đưa Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn. Với sự cố gắng đó, công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Thái Nguyên đã thu được nhiều kết quả nổi bật. BTV Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII trên các mặt công tác như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam

 - Các nội dung giáo dục chính trị được quan tâm triển khai sâu rộng thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề, các lớp tập huấn lồng ghép, hội thi, diễn đàn, toạ đàm, phát tờ rơi, sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Nghị quyết Đại hội Đoàn IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII được tuyên truyền tới 100% các cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh (Đạt chỉ tiêu đề ra); các cấp bộ Đoàn triển khai Nghị quyết Đại hội gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên cơ sở bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.211lớp học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn cho 164.486 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN), 250 hội thi tìm hiểu nội dung Nghị quyết, 528buổi tọa đàm, diễn đàn thu hút sự tham gia của trên 10.000 ĐVTN.

- Các hoạt động giáo dục truyền thống được triển khai thường xuyên và đẩy mạnh vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc với các hình thức phong phú. Điển hình là việc triển khai các cuộc thi viết, thi tìm hiểu như: Cuộc thi tìm hiểu“Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng”“Tìm hiểu Biển đảo Việt Nam”, “Tìm hiểu 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam” thu hút hàng chục nghìn bài viết của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia.

- Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được triển khai rộng khắp thông qua các hình thức như: tổ chức lớp học tập nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng kỷ yếu, nhật ký “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”;  triển khai cuộc thi viết “Điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, thành lập các điểm đọc báo “Thanh niên Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác”, tổ chức đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức tọa đàm, xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”“Những phút giây cuối đời của Bác” ... Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội còn cụ thể hóa thành những phong trào, các cuộc vận động như: cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “3 có - 3 không” trong học sinh - sinh viêncuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, phong trào “Học tập và hành động theo tấm gương đạo đức của Bác” trong thanh niên.

 Kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua toàn tỉnh đã tổ chức được 665 hội thi về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng 450 tủ sách với số lượng gần 40.000 cuốn sách các loại; tổ chức 8.982 buổi xem phim, tọa đàm, trao đổi về các tác phẩm Nghệ thuật của Bác thu hút 320.365 lượt ĐVTN tham gia.

- Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” được triển khai gắn với thực hiện đề án “Chăm sóc, bảo vệ 1000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 342 hoạt động hưởng ứng chương trình “Thắp sáng ước mơ” với 64.950 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Nhiều đơn vị đã thành lập quỹ “Thắp sáng ước mơ” với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; tổ chức tặng quà, tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt để động viên các em tiếp tục phấn đấu. Năm 2008, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” (được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT- TH Thái Nguyên), phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên thành lập quỹ“Thắp sáng ước mơ” với số tiền trên 300 triệu đồng.

- Hoạt động giáo dục pháp luật được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai gắn với thực hiện chương trình “Đẩy mạnh công tác giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật an toàn giao thông cho ĐVTN giai đoạn 2008 - 2010”, chương trình “Phòng chống tội phạm các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012”, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, triển khai nhiều nội dung công tác cụ thể, sát với tình hình và yêu cầu thực tế của các địa phương, đơn vị.

- Công tác thông tin tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở được duy trì thường xuyên. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức được 12 chương trình truyền hình trực tiếp phát trên sóng của Đài PT- TH Thái Nguyên thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của các cấp, các ngành, tạo dự luận tốt trong xã hội; hàng năm biên tập và phát hành 06 số bản tin thanh niên nội bộ với số lượng 6000 cuốn/1số và phát miễn phí đến các chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh làm tài liệu  phục vụ sinh hoạt.

- Các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Các cấp bộ Đoàn đã xét chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu nhận các giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc”, “Giải thưởng 26/3”, “Giải thưởng 15/10, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; cử đại điểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến toàn quốc, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc. Vào dịp 19/5 hàng năm, Tỉnh Đoàn và nhiều cơ sở Đoàn tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích xuất sắc trong tu dưỡng, rèn luyện, lao động, học tập.

2. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội - bảo vệ Tổ quốc”: được cụ thể hóa trong các lĩnh vực, đối tượng với nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả phát huy vai trò trong xung kích, tình nguyện của ĐVTN.

2.1. Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội:  Được các cấp bộ Đoàn tăng cường thông qua việc tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và Giải thưởng Sáng tạo trẻ, các hội thi tay nghề, thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chủ động đề xuất các sáng kiến, giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng trong học tập, nghiên cứu khoa học, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Kết quả đã có 701 công trình thanh niên được thực hiện thu hút sự tham gia của 61.346 ĐVTN và giá trị làm lợi trên 10 tỷ đồng; hàng năm có trên 50 đề tài sáng kiến tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ”cấp tỉnh, nhiều đề tài có tính khả thi cao đã được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

- Phong trào“Bốn mới” trong thanh niên nông thôn được thực hiện tốt. Các cấp bộ Đoàn tăng cường phối hợp với ngành Nông nghiệp, các trung tâm phát triển giống vật nuôi, cây trồng, trạm khuyến nông…tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

 Bên cạnh đó, BTV Tỉnh Đoàn còn tích cực tham mưu cho cấp ủy tạo cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng.

2.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Được triển khai xuyên suốt trong năm và tập trung cao điểm vào Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

- Phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng có chiều sâu và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; hoạt động của các đội tình nguyện chuyên ngày càng khẳng định tính thiết thực, hiệu quả, đã có sự đa dạng hóa hơn về lĩnh vực, nội dung hoạt động, địa bàn triển khai rộng hơn trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên. Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã thu hút tinh thần tình nguyện của đông đảo y, bác sĩ trẻ với 195 đợt khám chữa bệnh cho 4.996 lượt người với trị giá thuốc cấp miễn phí là 272 triệu đồng, có 265 nhà tình nghĩa được tu sửa, 64 lớp học tình thương được tổ chức, 6.898 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

- Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”“Uống nước nhớ nguồn” được thực hiện thường xuyên vào các dịp lễ, tết thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình có quân nhân đang làm nghĩa vụ nơi biên giới, hải đảo, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ gia đình chính sách. Cụ thể trong nửa nhiệm kỳ qua đã có 3.435 gia đình chính sách được giúp đỡ với trị giá 707,94 triệu đồng.

- Phong trào hiến máu nhân đạo được chỉ đạo thống nhất và thực hiện có hiệu quả với các hoạt động đã tổ chức như: “Ngày hội xuân hồng”, “Ngày thứ bảy hồng”, “Ngày hội thanh niên hiến máu nhân đạo” đã góp phần giáo dục tốt cho thanh niên ý thức chia sẻ cộng đồng. Kết quả  đã có 10.735 ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo và 7.825 đơn vị máu đã được hiến.

- Chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường - Bảo vệ dòng sông quê hương”:  Tỉnh Đoàn Thái Nguyên chủ động đề xuất, phối hợp với Ủy ban Sông Cầu, Sở Tài nguyên - Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các chương trình hành động của thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ sông Cầu; đẩy mạnh truyên truyền rộng rãi các mô hình Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, duy trì hoạt động có hiệu quả của 30 đội thanh niên xung kích, thành lập đội tình nguyện xanh, tổ hợp tác môi trường tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, trồng cây xanh, không tham gia khai thác khoáng sản dưới lòng sông khi chưa được cấp phép...Kết quả toàn tỉnh đã tổ chức 565 lớp tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho 92.783 lượt ĐVTN, trồng 2km tre chắn sóng chống sạt lở bờ sông Cầu và trên 300.000 cây xanh các loại.

2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

- Đoàn thanh niên các cấp đã tăng cường tổ chức các hoạt động như: diễn đàn, thi tiểu phẩm, ra quân tuyên truyền, ký cam kết, duy trì và nhân rộng các mô hình “Hòm thư giúp bạn”, “Tìm địa chỉ đen”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tuyên truyền, triển khai và thực hiện chương trình “Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên”, cuộc vận động “Thanh niên Thái Nguyên xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 02 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về “Ngăn ngừa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi”.

- Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” được phát huy có hiệu quả, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa; bằng những việc làm cụ thể. Đoàn viên, thanh thiếu nhi đã đóng góp, ủng hộ trao tặng những vật phẩm có ý nghĩa cho các chiến sĩ đảo Trường Sa như: Giấy viết thư, tem thư, các loại sách, báo…với số tiền đã quyên góp là 157 triệu đồng. Năm 2009, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã trao tặng 01 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình nghèo xã Nậm Nhũng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng trị giá 13triệu đồng, tổ chức tốt cuộc thi “Tìm hiểu biển đảo Việt Nam” với 1000 bài viết của ĐVTN tham gia. Các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội và đoàn viên thanh niên địa phương được duy trì, hàng năm tổ chức tốt công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao quân, tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng quà cho tân binh trước khi lên đường nhập ngũ với trị giá 323 triệu đồng.

- Các phong trào hoạt động trong thanh niên lực lượng vũ trang được duy trì và có bước phát triển mới, góp phần cổ vũ động viên ĐVTN thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  của đơn vị. Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh tổ quốc” “Phong trào đoàn kết 3 lực lượng” ... tiếp tục được triển khai và ngày càng nâng cao chất lượng, trở thành phong trào nòng cốt, xuyên suốt các hoạt động, đã có nhiều công trình, đề tài, sáng kiến có giá trị do Đoàn thanh niên tham gia đảm nhận và được áp dụng vào thực tiễn công tác.

2.4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính: Các cấp bộ Đoàn tiếp tục  tuyên truyền và tổ chức các hoạt động triển khai sâu rộng phong trào “3 trách nhiệm” trong công chức trẻ, vận động ĐVTN tích cực học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, tình nguyện làm thêm giờ, tư vấn hướng dẫn nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực gây phiền hà cho nhân dân, phát huy vai trò xung kích của thanh niên. Kết quả toàn tỉnh đã tổ chức được hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính, xây dựng 143 mô hình văn minh công sở, thu hút 3.600 ĐVTN tham gia, đảm nhận 64 đề tài sáng kiến với trị giá làm lợi là 1.322 triệu đồng. Đặc biệt ĐVTN khối cơ quan Dân chính Đảng tham gia đảm nhận xây dựng và quản lý hệ thống thư điện tử, lắp đặt mạng truyền số liệu của tỉnh Thái Nguyên.

2.5. Các hoạt động xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế: Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức cho cán bộ, ĐVTN tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế. Các doanh nghiệp trẻ tích cực tổ chức các hình thức quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp trẻ đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chi nhánh phát triển thương hiệu tăng thị phần thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

3. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ.

- Đoàn thanh niên khối trường học là lực lượng đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ khuyến khích HSSV thi đua học tập, phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh phong trào học tập và sáng tạo trong HSSV dưới các tên gọi như: “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuần học tốt”, “Tháng học tốt”. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động: Thành lập và đẩy mạnh hoạt động của các CLB học tập, CLB nghiên cứu khoa học, tham gia các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olimpic các môn khoa học..

- Các cấp bộ Đoàn tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN đặc biệt đối với ĐVTN là HSSV có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập, rèn luyện tốt; bằng việc duy trì và nâng cao chất lượng các quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học, học bổng, các giải thưởng, phối hợp vận động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức được 137 lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cho 6.281 đoàn viên thanh niên, 729 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, 71 lớp học ngoại ngữ, tin học, trên 5000 ĐVTN được hỗ trợ học bổng với tổng số tiền hỗ trợ là 4.105 triệu đồng.

3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

- Để tiếp tục tạo điều kiện giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế khuyến khích thanh niên lập nghiệp tại địa phương. Trong những năm qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ, giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được quan tâm và triển khai tích cực. Tỉnh Đoàn đã chủ động đề xuất và ký chương trình liên lịch với, Ngân hàng CSXH khai thác các nguồn vốn cho thanh niên vay cùng với việc hỗ trợ quản lý và sử dụng vốn đã góp phần tăng nhanh dự nợ vốn vay. Hiện nay toàn tỉnh tổng dư nợ nguồn vốn vay khai thác từ các chương trình cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội do Đoàn thanh niên quản lý là trên 120 tỷ đồng.

- Các hoạt động về tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm được tập trung triển khai theo hướng cụ thể hóa các nội dung chủ đề năm công tác như: Tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo, dạy nghề cho thanh niên. Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức 07 phiên giao dịch việc làm tại các huyện (Định Hóa, Đại Từ, Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ,Võ Nhai), hàng năm tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm”, “Giao lưu khởi nghiệp” thu hút hàng nghìn ĐVTN, sinh viên tham gia; tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 21.314 ĐVTN, gần 11.500 ĐVTN được giới thiệu việc làm.

3.3. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

- Hàng năm đều phối hợp với Sở văn hóa -  Thể thao - Du lịch tổ chức giải việt dã Báo Tiền phong, giải chạy tập thể cấp tỉnh với sự tham gia của trên 1200 ĐVTN; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch cùng cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. Ngoài ra phong trào văn hóa, văn nghệ còn được tổ chức thường xuyên, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Kết quả toàn tỉnh đã tổ chức được 3.402 hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ cho944.143 đoàn viên, thanh thiếu nhi, 1.174 giải thi đấu thể thao với 123.448 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Tổ chức đồng loạt Ngày hội thanh niên khỏe, Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn

- Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được Đoàn thanh niên khối trường học tổ chức tốt thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các giải thể thao, hội thi văn nghệ, tham gia thi và bình chọn cho liên hoan âm nhạc học sinh sinh viên. Năm 2009, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình “Liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên Thái Nguyên” đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia (chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT- TH tỉnh Thái Nguyên) duy trì hoạt động của 68 đội thanh niên truyên truyền ca khúc cách mạng, nhiều đơn vị tổ chức hội thi “Vẻ đẹp học đường”“Học sinh, sinh viên thanh lịch”“Dạ hội sinh viên”, “Liên hoan âm nhạc vũ quốc tế”...thu hút hàng nghìn ĐVTN tham gia.

3.4. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao kỹ năng xã hội

Các hoạt động nhằm rèn luyện các kỹ năng xã hội tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai với các hình thức như: lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, tổ chức hội nghị, diễn đàn.. qua đó góp phần trang bị thêm những kiến thức cho đoàn viên thanh niên. Trong những năm qua toàn tỉnh đã tổ chức được 116 buổi tư vấn về kỹ năng xã hội, kỹ năng phỏng vấn xin việc cho 22.300đoàn viên thanh niên.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền nhân dân.

4.1. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, được đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đúng thời gian và đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đoàn. Hằng năm, Tỉnh Đoàn tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện, đến cấp xã, phường và tương đương; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức tốt tập huấn cho cán bộ cấp chi đoàn.

- Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” tiếp tục được triển khai thực hiện, qua đó lấy kết quả rèn luyện đoàn viên làm tiêu chuẩn quan trọng đánh giá phân loại đoàn viên. Công tác phát triển đoàn viên mới được quan tâm, trong nửa nhiệm kỳ qua các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 602 lớp học cảm tình Đoàn cho 42.150 thanh niên ưu tú, kết nạp được 37.115 đoàn viên mới (Năm 2008 và năm 2009 đều vượt mức chỉ tiêu Đại hội đề ra)

- Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức thường xuyên được củng cố và thực hiện đúng Điều lệ. Tỉnh Đoàn đã tổ chức kiện toàn01 chức danh Bí thư, 01 chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, 4 chức danh ủy viên BTV, 17 chức danh ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, chỉ đạo tổ chức kiện toàn 10 chức danh Bí thư và 11 chức danh Phó Bí thư cấp huyện, thị, thành và tương đương, công tác kiện toàn tổ chức ở cấp cơ sở được thực hiện kịp thời và đảm bảo quy trình.

4.2. Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên.

       Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục có nhiều chuyển biến, các cấp bộ Đoàn, Hội đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực, đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Hoạt động của Hội LHTN ngày càng có ảnh hưởng lớn, thông qua đổi mới tổ chức các hoạt động phong trào rộng khắp; duy trì hoạt động của câu lạc bộ học khiêu vũ, thành lập mới câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, cấp huyện... chất lượng hoạt động cũng được chú trọng và nâng cao đã góp phần tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên trên địa bàn (Tỷ lệ tập hợp đạt trên 72 % = 96 % chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ). Năm 2009, Các cấp bộ Hội tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN các cấp, bổ sung lực lượng trẻ, tăng sức mạnh của tổ chức Hội. Bên cạnh đó hoạt động của các tổ chức thành viên của hội cũng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Hiện nay Hội sinh viên thu hút sự tham gia của gần 3 vạn hội viên, Hội doanh nghiệp trẻ thu hút sự tham gia của75 hội viên.

4.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

Hàng năm UBKT tỉnh Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho BTV tỉnh Đoàn tổ chức từ 4-6 đợt kiểm tra tới 100%  các đơn vị trực thuộc và trên 80% Đoàn cơ sở. Nội dung tập trung kiểm tra vào các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX như: việc bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, việc thực hiện chương trình dự bị đoàn viên, độ tuổi kết nạp đoàn theo quy định mới, việc quản lý đoàn viên đi làm ăn xa theo hướng dẫn của BTV Trung ương Đoàn.

- Việc kiểm tra chấp hành điều lệ Đoàn và kỷ luật của Đoàn được UBKT các cấp triển khai thường xuyên theo chuyên đề hoặc kết hợp với các đợt  kiểm tra 6 tháng hoặc cuối năm đã thu được hiệu quả đáng khích lệ. Chế độ giao ban, họp ban chấp hành, ban thường vụ, triển khai các chương trình công tác lớn được chú trọng. 100% các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, đúng quy trình công tác cán bộ, công tác Đoàn.

4.4. Công tác tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền nhân dân.

Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” được thực hiện có hiệu quả, nhiều đoàn viên ưu tú được giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Kết quả đã có 7.271 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp (Năm 2008 đạt 106,7%, năm 2009 đạt 98,3% chỉ tiêu đề ra); có 4.608 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, Công tác quy hoạch, bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ trẻ có năng lực cho các cấp ủy Đảng, chính quyền được thực hiện nghiêm túc, nhiều đồng chí cán bộ Đoàn được luân chuyển được giao trách nhiệm và đảm nhận các chức vụ quan trọng tại địa phương đã thể hiện sự tin tưởng của cấp ủy đối với thanh niên.

    Thực hiện chương trình hành động thực số 56 CT/TWDDTN, ngày 27/10/2008 của Trung ương Đoàn, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa”. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương BTV Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, triển khai đến 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Chủ động tham mưu tổ chức các cuộc đối thoại, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động của tổ chức Đoàn. Tham mưu về cơ chế chính sách đối với cán bộ Đoàn (Tăng chế độ phụ cấp và đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng cán bộ đoàn là Phó Bí thư các cơ sở Đoàn cấp xã, chế độ phụ cấp đối với Bí thư chi đoàn).

5. Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội vững mạnh.

5.1. Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng: Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn được các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện tốt và đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”: được Hội đồng Đội các cấp cụ thể hoá và tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Đội cấp trên. Đầu mỗi năm học, các liên đội tổ chức cho thiếu nhi đăng ký thực hiện cuộc vận động; tổ chức cho thiếu nhi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và các câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác với những hình thức như: qua các buổi sinh hoạt chi đội, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức thi báo tường, báo ảnh, tổ chức phát thanh măng non tuyên truyền về cuộc đời cách mạng của Bác, các câu chuyện về Bác. Đặc biệt Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc thi “Chúng em hát và kể chuyện về Bác Hồ” từ cấp Liên đội đến cấp tỉnh. Lựa chọn 01 em tham dự Hội thi cấp toàn quốc- khu vực Miền Bắc và đã đạt giải Tư. Tỉnh Thái Nguyên đã được Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận, đánh giá cao việc chỉ đạo và tổ chức Hội thi “Chúng em hát và kể chuyện về Bác Hồ” các cấp và là 1 trong 10 tỉnh được Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng. Hưởng ứng cuộc vận động, các Liên đội còn phát động trong thiếu nhi các phong trào, các đợt thi đua trong học tập, rèn luyện, lao động. Qua đây, đã xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó học tốt, nhiều đôi bạn cùng tiến, nhiều tấm gương thật thà, dũng cảm. Tiêu biểu như em Nguyễn Công Nguyên (liên đội Tiểu học Sa Lung-huyện Đồng Hỷ) nhặt được 2 chỉ vàng, em Vũ Thị Chinh (liên đội THCS Khe Mo- huyện Đồng Hỷ) nhặt được 7 triệu đồng đã trả lại cho người mấtHội đồng Đội đã chỉ đạo tổ chức hội thi “Em là chủ nhân tương lai đất nước” từ cấp liên đội đến cấp tỉnh, thu hút sự tham gia của trên 80.000 đội viên, thiếu nhi.

- Cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, phong trào “Tấm áo tặng bạn”, “Giúp bạn đến trường - cùng hướng tới tương lai” được triển khai thực hiện tốt. 100% các Liên đội phát động trong thiếu nhi các hình thức giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn như: quyên góp gạo, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập; tiết kiệm tiền nuôi heo đất, lợn nhựa mua quần áo, sách vở, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trong nửa nhiệm kỳ qua, thiếu nhi toàn tỉnh đã quyên góp, tặng được 35.300 chiếc quần áo cũ và mới, trên 30.500 quyển vở, gần 1.000 bộ sách giáo khoa mới, 1,5 tấn gạo, 74 phương tiện đến trường. Các Liên đội trong toàn tỉnh đã vận động, giúp đỡ được gần 500 em đã bỏ học và có ý định bỏ học tiếp tục đến trường. 100% các liên đội trong tỉnh xây dựng được Quỹ “Vì bạn nghèo với tổng số tiền là 931 triệu đồngtổ chức quyên góp và trao tặng nhiều sách, báo, quần áo, đồ dùng học tập và phương tiện hoạt động Đội cho các liên đội vùng sâu, vùng xa. Năm học 2009- 2010, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo phát động phong trào Tay trong tay”, động viên thiếu nhi viết thư kết bạn, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào đang được thực hiện thí điểm tại 45 liên đội và sẽ triển khai nhận rộng trong năm học tiếp theo. Trong các năm học qua đã có trên 39.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ.

- Phong trào "Kế hoạch nhỏ": Thực hiện hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương, ngay từ đầu mỗi năm học, Hội đồng Đội tỉnh đều xây dựng kế hoạch phát động triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị. Hầu hết các liên đội đã triển khai tốt phong trào này.  Kết quả, toàn tỉnh đã thu gom được trên 248,5 tấn giấy vụn; số tiền thu được từ các hình thức khác là 386 triệu đồng.

- Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" tiếp tục được triển khai thực hiện tốt trong toàn Đoàn và trong đội ngũ phụ trách thiếu nhi, đặc biệt là đội ngũ GV- TPT Đội với nhiều việc làm thiết thực như: tình nguyện tham gia dạy phụ đạo học sinh yếu kém; vận động, giúp đỡ học sinh bỏ học quay lại trường, giúp đỡ các học sinh khó khăn có nguy cơ bỏ học về vật chất như tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, hỗ trợ học phí; tình nguyện hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức cho các em học kém có ý định bỏ học, giúp các em theo kịp chương trình học; mở 46 lớp học tình thương cho  947 em. Lực lượng Phụ trách Đội toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ, tặng quà gần 7.000 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá quà tặng là 460 triệu đồng, làm được 455 công trình vì đàn em với tổng trị giá 516 triệu đồng.

- Các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh luôn tích cực khai thác các nguồn để giúp đỡ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Trong dịp tết Nguyên Đán Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình vận động sự quyên góp, ủng hộ của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền đã quyên góp được 566 triệu đồng tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.Phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 292 em học sinh nghèo vượt khó với số tiền là 91,6 triệu đồng.

5.2. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội vững mạnh.

- Chương trình “Rèn luyện đội viên” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. 100% thiếu niên, nhi đồng đăng ký rèn luyện theo chương trình “Dự bị đội viên” hoặc “Rèn luyện đội viên”. Hầu hết các liên đội đã tổ chức hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chương trình bài bản, nghiêm túc, đánh giá đúng sự rèn luyện của đội viên, thiếu nhi; đã có nhiều hình thức, cách làm sáng tạo trong việc hướng dẫn, giúp đỡ đội viên rèn luyện theo chương trình và trong kiểm tra, đánh giá công nhận chuyên hiệu. Việc hoàn thành chuyên hiệu được gắn với việc xếp loại đội viên và tiêu chí xét kết nạp Đoàn.

- Chương trình "Rèn luyện phụ trách Đội”, được các cấp bộ Đội trong toàn tỉnh quan tâm triển khai (100% giáo viên - Tổng phụ trách, phụ trách Đội đăng ký thực hiện). Hội đồng Đội và Phòng Giáo dục- Đào tạo các huyện, thị, thành tổ chức giao ban hàng tháng, luôn có sự kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chương trình. 5/9 huyện, thị, thành đã thành lập được CLB phụ trách Đội để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đội và giúp nhau thực hiện tốt chương trình rèn luyện phụ trách. Hàng năm tổ chức Hội thi"Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi". Kết quả các cuộc thi ở cấp huyện, cấp tỉnh đạt loại giỏi và xuất sắc từ 70 % trở lên.

- Việc tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cho đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách và phụ trách Đội được quan tâm. Đầu năm học, Hội đồng Đội các cấp đã phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên - Tổng phụ trách, phụ trách Đội, tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội từ cấp tỉnh đến cấp huyện thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đội trên địa bàn dân cư. Ở cấp huyện, các đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành lập Ban chỉ đạo hè ở cấp mình, xây dựng kế hoạch hoạt động hè phù hợp với tình hình, điều kiện ở địa phương, đơn vị và triển khai tới 100% cơ sở Đoàn, Đội.

- Công tác lựa chọn, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác Đội và công tác nhi đồng cho đội ngũ cán bộ, Ban chỉ huy Đội, Phụ trách Sao, các đội nòng cốt luôn được quan tâm, chú trọng. Các Liên đội đều tổ chức bồi dưỡng tập huấn được từ 4 đến 8 lần/1năm học, tổ chức các hội thi: “Chỉ huy đội giỏi”, “Nghi thức Đội và múa hát tập thể”, “Phụ trách Sao tài năng”...Thông qua hội thi các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi, củng cố, rèn luyện thêm về kiến thức, kỹ năng công tác Đội, phụ trách Sao nhi đồng, chất lượng đội ngũ cán bộ Đội, Phụ trách Sao và các nhóm nòng cốt ngày một nâng lên. 

- Công tác nhi đồng cũng thường xuyên được quan tâm. Hầu hết các liên đội Tiểu học đã duy trì tốt sinh hoạt Sao nhi đồng 1-2 lần/ tuần. Nội dung sinh hoạt được xây dựng theo từng tháng, từng chủ điểm. Các Liên đội luôn chú trọng công tác chọn cử và bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Phụ trách Sao nhi đồng. Tuy nhiên ở một số nơi, nội dung và hình thức sinh hoạt Sao còn đơn điệu, chưa phong phú nên chưa hấp dẫn được thiếu nhi. 

Công tác phát triển đội viên, đoàn viên được các liên đội thực hiện tốt, đảm bảo quy trình bồi dưỡng, giúp đỡ thiếu nhi và đội viên lớn tuổi rèn luyện, phấn đấu. Nửa nhiệm kỳ qua, các liên đội trong toàn tỉnh đã kết nạp được 39.700 đội viên mới và có 17.500 đội viên lớn tuổi được kết nạp Đoàn.

6. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của Đoàn.

Với phương châm “Hướng về cơ sở - Tập trung cho cơ sở” nhằm xây dựng hệ thống tổ chức mạnh từ cơ sở. Trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tích cực đổi mới phương pháp chỉ đạo hoạt động, tạo điều kiện tốt nhất và hỗ trợ các cấp bộ Đoàn tổ chức hoạt động.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành thông qua hệ thống thư điện tử, những văn bản chỉ đạo đã được triển khai về các đơn vị nhanh chóng, công tác thông tin 2 chiều giữa tỉnh và cơ sở, cơ sở và tỉnh cũng được thực hiện tốt hơn.

- Đầu năm, tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt gồm Bí thư, Phó Bí thư 18 đơn vị trực thuộc thảo luận đề ra chỉ tiêu phấn đấu, giải pháp triển khai nội dung thực hiện chương trình công tác năm, ký cam kết và giao chỉ tiêu thi đua cho từng đơn vị.

- Phân công cán bộ phụ trách theo dõi các đơn vị để kịp thời nắm bắt thông tình hình thực tế và những thông tin phải hồi từ cơ sở. Thành lập các đoàn đi công tác cơ sở, kiểm tra hoạt động, dự sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư, tổ chức đối thoại với thanh niên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Từ đó có những kế hoạch điều chỉnh công tác chỉ đạo cho phù hợp.

7. Phát huy các nguồn lực xã hội trong bồi dưỡng giáo dục thanh thiếu nhi

Tính đến nay, Tỉnh Đoàn đã ký chương trình phối hợp 22 đơn vị trong triển khai tổ chức các hoạt động trên các nội dung công tác; Tổ chức các chương trình hoạt động thiết thực có quy mô lớn huy động sự quan tâm của các doanh nghiệp, đơn vị như: Chương trình “Xuân ấm tình thương”, các chương trình quyên góp tết cho trẻ em nghèo, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, Phối hợp với các đơn vị (Công ty Xây Lắp dầu khí, Công ty cổ phần thương và thiết bị y tế Hà Tuyên, Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Viettel tại Thái Nguyên, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh…) tổ chức các hoạt động tặng quà cho đối tượng chính sách, Cựu TNXP nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thành lập các quỹ học bổng nhằm giúp đỡ em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Ước tính mỗi năm các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã huy động được trên 2tỷ đồng kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt được: Có thể khẳng định trong nửa nhiệm kỳ qua các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác.

- Công tác giáo dục chính trị, định hướng lý tưởng và nhân cách đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên có những chuyển biến tích cực và đáng phấn khởi. Tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước, kế thừa, phát huy truyền thống của cha anh đi trước được tuổi trẻ toàn tỉnh hun đúc, thể hiện qua những hành động, việc làm cụ thể, tổ chức tốt các phong trào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xung kích đi đầu trong mọi lĩnh vực góp phần vào thành công chung của địa phương, đơn vị.

- Các phong trào hành động được tập trung đẩy mạnh có chiều sâu, trọng điểm, tinh thần xung phong tình nguyện của tuổi trẻ được phát huy cao độ. Thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, có nhiều đổi mới, sáng tạo phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhận được sự quan tâm ủng hộ và chung tay của nhiều đơn vị, tổ chức trong việc bồi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ.

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Chất lượng đoàn viên mới, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp ngày càng được nâng cao. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội được củng cố và từng bước nâng cao chất lượng.

* Nguyên nhân thành công: Có được những kết quả trên là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Thái Nguyên, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự quan tâm hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức ở địa phương đã tạo thêm nguồn lực giúp cho Đoàn thanh niên phát huy được vai trò của mình góp phần vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phong an ninh của tỉnh nhà.

Đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất trong việc tăng cường công tác củng cố, xây dựng Đoàn vững mạnh, chủ động nghiên cứu, sáng tạo nhiều mô hình, phương thức hoạt động mới và có hiệu quả, lấy cơ sở làm trọng tâm, trọng điểm để xuất phát tổ chức thực hiện các phong trào.

2. Một số hạn chế cần khắc phục

- Tiến độ tham mưu một số chương trình, đề án do Đại hội Đoàn tỉnh Thái Nguyên đề ra còn chậm nhất là đối với việc cụ thể hóa triển khai ở cơ sở.

- Công tác quy hoạch, tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp còn nhiều bất cập nhất là đối với cán bộ chi đoàn kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế, một số chưa đáp ứng được yêu cầu trong tác trong tình hình mới.

- Nội dung tổ chức sinh hoạt chi đoàn mặc dù được quan tâm và đổi mới về nội dung hình thức song nhiều khi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên, tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức chưa cao.

* Nguyên nhân của hạn chế

- Mặt trái của kinh tế thị trường tác động đến lý tưởng, niềm tin, đạo đức lối sống của ĐVTN. Đây là một thách thức rất lớn đối với tổ chức Đoàn, đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Đội ngũ cán bộ chi đoàn thường xuyên biến động ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức hoạt động ở chi đoàn.

- Địa điểm sinh hoạt chưa đảm bảo, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác thanh niên, đặc biệt là ở cấp cơ sở còn hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu hoạt động.

3. Một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong thực tiễn công tác

- Tăng cường tổ chức các lớp, các trại tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là đối với cấp chi đoàn.

- Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy Thái Nguyên về chế độ phụ cấp và đóng bảo hiểm xã hội đối với Phó Bí thư Đoàn cơ sở và Bí thư chi đoàn.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng nhu cầu của thanh niên, nâng cao chất lượng và coi trọng công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các mặt công tác, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Tiếp tục xã hội hóa, tranh thủ sự quan tâm của các tổ chức nhằm huy động các nguồn lực xã hội trong tổ chức hoạt động.

4. Giới thiệu mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Giải pháp: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh chỉ đạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn hiện nay, với mục đích nâng cao chất lượng toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên các mặt công tác góp phần khẳng định vị thế của tổ chức hoạt động thực tiễn của đời sống xã hội.

Trong  nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã có giải pháp tập trung mạnh tổ chức các hoạt động cấp tỉnh có quy mô lớn tạo điểm nhấn,có sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi (Phối hợp tổ chức các chương trình truyền trực tiếp, các hoạt động lớn, hoạt động đồng loạt) chủ động trong tham mưu, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp ủy địa phương, tích cực chủ động đề xuất và ký chương trình liên tịch với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn (Hiện nay Tỉnh Đoàn đã ký chương trình liên tịch với 22 đơn vị) tổ chức triển khai hoạt động trên các mặt công tác từ đó tranh thủ khai thác được các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho hoạt động, khẳng định tài năng, thế mạnh của thanh niên, tạo dư luận tốt trong xã hội đối với tổ chức.

Tập trung tổ chức các hoạt động theo hướng có chiều sâu gắn liền với lợi ích của nhân dân; Tiên phong đi vào các mảng công việc khó thu hút sự quan tâm của toàn xã hội: Công tác tình nguyện đến vùng sâu vùng xa, công tác nhân đạo, từ thiện, vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, vấn đề nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia nghiên cứu khoa học.

Mặt khác, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở: Hàng năm phân công cán bộ phong trào phụ trách theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn hoạt động từng đơn vị, thành lập các đoàn đi công tác cơ sở kiểm tra hoạt động, dự sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Tỉnh Đoàn với ĐVTN thuộc các khối trường học, công nhân viên chức, nông thôn nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN từ đó đưa ra những biện pháp điều chỉnh trong công tác lãnh chỉ đạo hoạt động cho phù hợp.

Với những nhận định đúng hướng kết hợp với những giải pháp cụ thể đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên một vài năm gần đây có nhiều khởi sắc và tạo được diện mạo mới, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Năm 2009 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Trung ương Hội LHTN tặng bức trướng “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên 5 năm liền 2004 - 2009”, đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên cụm Miền núi Đông Bắc bộ năm 2009; Hội đồng Đội trung ương tặng cờ là đơn vị xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2008 - 2009.

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010

 

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của dân tộc: Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đảng, 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 65 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 60 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đây là điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phát huy sức trẻ tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua sôi nổi khẳng định vai trò và vị thế của tổ chức.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Trung ương Đoàn,Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Chính trị xã hội và sự cố gắng, đoàn kết của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên năm 2010 đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động trong năm qua như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM

1. Công tác chỉ đạo triển khai

-  Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, vận dụng vào điều kiện thực tế tại Thái Nguyên, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã  xây dựng chương trình số 17 - CT/TNTN, ngày 05/1/2010 với chủ đề  Công trình thanh niên - nghề nghiệp việc làm - chất lượng cơ sơ” và triển khai đến 100% các đơn vị trực thuộc.

- Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã giao chỉ tiêu và tổ chức ký giao ước thi đua đối từng đơn vị; tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn đầu năm (thành phần gồm các đồng chí Bí thư, Phó Bí các đồng chí trong cơ quan thường trực huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và toàn thể cán bộ phong trào cơ quan Thường trực Tỉnh Đoàn) bàn về biện pháp tổ chức triển khai thực hiện chủ đề công tác năm.

 - Xây dựng văn bản số 29 HD/TNTN, 01/2/2010, hướng dẫn cơ sở thực hiện chủ đề công tác năm 2010, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ và ký kết các chương trình liên lịch với các cơ quan, ngành, đơn vị và các đoàn thể trong tổ chức triển khai hoạt động, hỗ trợ thanh niên nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn nghề nghiệp việc làm, tham gia phát triển kinh tế....Trên cơ sở đó các đơn vị tổ chức triển khai chương trình công tác năm, bám sát vào chương trình công tác của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Vì vậy, các chương trình do Trung ương Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn phát động đều được các cơ sở thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu.

 2. Kết quả thực hiện

 Với chủ đề “Công trình thanh niên - nghề nghiệp việc làm - chất lượng cơ sở”. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra mục tiêu thực hiện 80 công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh và chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn, tiến hành giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị số lượng các công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện giao chỉ tiêu cho cấp cơ sở. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, các cấp bộ Đoàn từ cấp tỉnh tới các chi đoàn đã đảm nhận hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên tham gia vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như: Phát triển kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các gia đình có công, chăm sóc sức khoẻ nhân dân... Tính đến hết thời điểm này, đã có 322 công trình thanh niên được triển khai và có trên 80 công trình thanh niên tiêu biểu đã được gắn biển, thực hiện với 89.347lượt ĐVTN tham gia và tổng trị giá trên 13 tỷ đồng trong đó: Công trình thanh niên cấp tỉnh là 04 (01 công trình trị giá gần 5 tỷ đồng),76 công trình cấp cơ sở (trong đó có công trình có trị giá trên 1 tỷ đồng; 12 công trình có trị giá trên 100 triệu đồng), các công trình tiêu biểu: Công trình “Vận động xây dựng khu lưu niệm truyền thống Đại đội TNXP 915 - Bắc Thái”, “Lắp đặt 500 biển nhắc về an toàn giao thông” của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, “Phần mềm kiểm phiếu phục vụ Đại hội Đảng các cấp” của Chi đoàn cơ quan Tỉnh uỷ - Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, “Hệ thống giám sát, đo lường và điều khiển lò cao số 2” của Đoàn Nhà máy Luyện gang - Cty Gang thép TN, “Vườn cây thanh niên” của Đoàn Nhà máy Kẽm điện phân - Cty KLM TN...

- Nội dung “Nghề nghiệp việc làm” được tập trung quan tâm đẩy mạnh, trong năm các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cụ thể như: tuyên truyền, tư vấn nghề và giới thiệu việc làm, tư vấn hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế; tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại huyện, thị, thành giúp ĐVTN định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; tổ chức các đội tình nguyện hướng dẫn công nhân trong các khu công nghiệp học tập tin học, ngoại ngữ, tiếp cận thông tin Internet…Tỉnh Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong tỉnh góp phần hỗ trợ và nâng cao các kiến thức kỹ năng cho ĐVTN như: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm lưu động tại 4 huyện với sự tham gia của trên 20 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động và trên 1.200 thanh niên có nhu cầu tìm việc, phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền núi, Trung tâm thủy sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Đại Minh tổ chức 7 lớp tập huấn Chính sách - Pháp luật phát triển Nông nghiệp Nông thôn và phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên và nhân dân; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội kiểm tra đôn đốc và yêu cầu các đơn vị định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ và kết quả triển khai các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tại cơ sở, chỉ đạo triển khai thực hiện 11 dự án vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm tại huyện Định Hóa, Phú Bình hiện nay nguồn vốn 120 và vốn hộ nghèo cho đoàn viên thanh niên vay có dư nợ trên 153 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp“Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2010” với trên 10.000lượt học sinh, phụ huynh tham gia thăm quan và nghe tư vấn. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 92 hoạt động định hướng nghề nghiệp, việc làm cho HSSV tại các trường THPT, TTGDTX, CĐ - ĐH với sự tham gia của 11.067 HSSV; tổ chức tư vấn vay vốn để tạo việc làm, học tập, xuất khẩu lao động cho 6.561 ĐVTN, tổ chức 54 hoạt động ngày hội tư vấn việc làm, thu hút 571 lượt doanh nghiệp, đơn vị và 19.500 lượt Đoàn viên thanh niên - Học sinh, sinh viên tham gia.

- Với phương châm hướng về cơ sở, hoạt động Đoàn mạnh từ cơ sở, trong năm 2010, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, kịp thời kiện toàn và bổ sung các chức danh còn khuyết, đồng thời đưa nhiều hoạt động cấp tỉnh về tổ chức tại cơ sở tạo sự gần gũi, gắn kết giữa tỉnh và cơ sở. Đặc biệt đầu năm 2010, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Đoàn công tác đi đối thoại với thanh niên các khối như: Thanh niên Nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên là học sinh, sinh viên, thành lập nhiều đoàn kiểm tra gồm các đồng chí là Thường trực Tỉnh Đoàn, các đồng chí Ủy viên BTV và cán bộ phong trào phụ trách các mảng công tác kiểm tra, đối thoại trực tiếp với ĐVTN; chỉ đạo cán bộ phong trào phụ trách đơn vị chủ động sắp xếp thời gian đi cơ sở để hiểu và nắm bắt thông tin, những thuận lợi, khó khăn cũng như những đề xuất kiến nghị từ các đơn vị từ đó tìm biện pháp tháo gỡ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM ĐỀ RA

 

T

T

Chỉ tiêu

Kết quả

So sánh

1

- 100% tổ chức Đoàn từ cấp tỉnh tới chi đoàn tham gia đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên

 

 

 

 

 

80 công trình tiêu biểu được gắn biển

Có 322 công trình, phần việc thanh niên tham gia triển khai thực hiện,  trong đó 80 công trình thanh niên tiêu biểu được gắn biển với 89.347 lượt ĐVTN tham gia và tổng trị giá trên 13 tỷ đồng trong đó: Công trình thanh niên cấp tỉnh là 04 (01 công trình trị giá gần 5 tỷ đồng), 76 công trình cấp cơ sở (trong đó có công trình có trị giá trên 1 tỷ đồng; 12 công trình có trị giá trên 100 triệu đồng).

- Số công trình thanh niên tiêu biểu được gắn biển80

Đạt chỉ

tiêu KH

2

Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 10.000 đoàn viên, thanh niên; phối hợp dạy nghề 4000 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 2.500 thanh niên

- Trong năm các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn dạy nghề cho 10.079 đoàn viên thanh niên

- Giới thiệu việc làm cho 3520 đoàn viên thanh niên

-Vượt chỉ tiêu 0,79%

-vượt chỉ tiêu 28,16%)

3

Tổ chức Trại huấn luyện cho 100% cán bộ Đoàn các huyện thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Tổ chức Trại huấn luyện cho 120 đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong 3 ngày tại trường Quân sự tỉnh và nhiều nội dung tập huấn theo chuyên đề tại trường Chính trị

Đạt chỉ tiêu KH

4

100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức kết nghĩa giúp đỡ các đơn vị ở vùng sâu, vùng khó khăn

- Đã có 35 xã đặc biệt  khó khăn được các đơn vị tổ chức kết nghĩa và giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau.

Đạt chỉ tiêu KH

5

Phối hợp với các đơn vị để huy động các nguồn lực và tổ chức các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và chuyển giao tiến bộ KHKT cho ĐVTN

- Tỉnh Đoàn đã tổ chức ký kết các chương trình phối hợp với 22 ngành và đơn vị trên địa bàn tỉnh, tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế...

Đạt chỉ tiêu KH

6

100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc hướng ứng triển khai tốt cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam, cuộc thi  tìm hiểu“Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng”

Cuộc thi “Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng” thu hút 71.157 bài tham gia dự thi, đã có 01 bài dự thi đạt giải nhì, 01 bài đạt giải ba, 03bài đạt giải khuyến khích cấp Trung ương, Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đạt giải khuyến khích.

Đạt chỉ tiêu KH

7

Tiếp tục duy trì tốt hoạt động 50điểm đọc báo thanh niên Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác và các điểm truy cập Internet cho thanh nông thôn

Duy trì tốt 50 điểm đọc báo và 27 điểm truy cập Internet cho thanh niên nông thôn

Đạt chỉ tiêu KH

8

100 % các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức tốt chiến dịch tình nguyện hè 2010 với các nội dung cụ thể và thiết thực

- Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị để triển khai tốt các nội dung trong chiến dịch, kết quả được thể hiện trong báo cáo tổng kết số Báo cáo Tổng kết chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên  tình nguyện hè năm 2010 (Số 251 BC/TNTN, ngày 10/9/2010)

Đạt chỉ tiêu KH

9

100% các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên sinh hoạt, đóng góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp

- 100% các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức triển khai

Đạt chỉ tiêu

10

Kết nạp 12.500 đoàn viên mới và giới thiệu cho Đảng 3.000 đoàn viên ưu tú

Trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp được  12.570 ĐV mới

Đạt chỉ tiêuKH

Giới thiệu 4.502 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Vượt chỉ tiêu 50% KH

11

Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án"Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trực quan về an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2012”

Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhất trí cho phép triển khai thực hiện giai đoạn 1 của đề án: thành lập các đội tuyên truyền  lưu động cấp tỉnh về an toàn giao thông; xây dựng hệ thống 500 biển nhắc về an toàn giao thông.

Đạt chỉ tiêuKH

 

 

Như vậy có thể khẳng định trong năm 2010 cơ bản các chỉ tiêu trong chương trình công tác đề ra đều đạt và vượt mức kế hoạch.

III. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác giáo dục

Trọng tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho ĐVTN trong năm 2010 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tổ chức Đoàn: kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, dịp tết Canh Dần, 79 năm ngày thành lập Đoàn, 56 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9,…

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, ĐVTN học tập nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các hình thức như: sinh hoạt chi đoàn, qua các lớp tập huấn, tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến thanh niên, qua đó giáo dục cho thanh niên nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đoàn viên trong những vấn đề đặt ra của thực tiễn như việc làm, thu nhập, thời cơ và thách thức của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

 Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 100% các chi đoàn trong tỉnh tổ chức 3 đợt sinh hoạt chính trị đồng loạt vào dịp 1/2/2010, 19/5/2010 và 1/9/ 2010 với các chủ đề “Thanh niên Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác”“Tuổi trẻ với Bác Hồ” “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Nguyên”.

 Chào mừng Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai hoạt động chào mừng với những nội dung: Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng trước và sau Đại hội, treo băng zôn, pano, áp phích tuyên truyền, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội, đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội. Tiêu biểu là hoạt động do BTV tỉnh Đoàn đã tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng - Tuổi trẻ tình nguyện xây dựng quê hương”.

- Công tác giáo dục truyền thống: Được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thường xuyên quan tâm chỉ đạo với nhiều hoạt động thiết thực, Tỉnh Đoàn đã tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, Hội sinh viên Việt Nam, phát động cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và tuyên dương sinh viên tiêu biểu năm 2009; nhân dịp đón tết cổ truyền Canh Dần, các đơn vị tăng cường tổ chức  hoạt động thăm hỏi động viên, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tổ chức chương trình “Xuân ấm tình thương” kêu gọi sự ủng hộ của các các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam và chủ trì vận động các tổ chức và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh quyên góp ủng hộ  với số tiền gần 5 tỷ đồng để xây dựng khu lưu niệm truyền thống Đại đội TNXP 915 - Bắc Thái anh hùng tại phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên.

Hướng về đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long  - Hà Nội, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng trong ĐVTN cuộc thi viết tìm hiểu “Thăng Long  - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng” kết thúc cuộc thi toàn tỉnh đã có 71.157 bài tham gia dự thi, tỉnh Thái Nguyên đã đạt 6 giải tập thể và cá nhân toàn quốc trên tổng số 84 giải; 100% các trường Đại học, Cao đẳng, THCN&DN, THPT, TT GDTX tổ chức hoạt động đồng diễn“Chào Thăng Long- Ngàn năm tỏa sáng” và các hoạt động hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Công tác giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật, ý thức công dân: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thái Nguyên xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2008 - 2010”,khen thưởng biểu dương 19 tập thể,  17 cá nhân có thành tích xuất sắc, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho 300đoàn viên, thanh niên là thành viên của các đội tuyên truyền thanh niên về trật tự an toàn giao thông, Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công ngày hội ATGT với gần 2500 ĐVTN tham gia. Các đơn vị khối huyện, thị, thành phối hợp với Ban an ATGT, công an địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh thiêu nhi và nhân dân trên địa bàn với các hình thức như: tuyên truyền cổ động, tổ chức hội thi tìm hiểu luật an toàn giao thông, diễn đàn “Thanh niên với văn hóa giao thông”, duy trì hoạt động của các đội xung kích an ninh, các góc giáo dục trực quan ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy HIV/AIDS được quan tâm thông qua các hình thức: xây dựng và duy trì hoạt động của nhiều loại hình câu lạc bộ giáo dục pháp luật, đội tuyên truyền thanh niên về pháp luật. Hiện nay, toàn tỉnh có 234 CLB phòng chống tệ nạn xã hội, mại dâm HIV/AIDS, 18 đội tuyên truyền viên trẻ, 9 mô hình can thiệp tại cộng đồng trong đó một số mô hình hoạt động hiệu quả như: Đội xung kích an ninh, câu lạc bộ tuyên truyền tri thức pháp luật, Đội thanh niên cờ đỏ, Đội giáo dục đồng đẳng, Đội tuyên truyền lưu động phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

- Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”: Tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức trong đó chú trọng việc “làm theo”. 100% các đơn vị thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu chuyên đề “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh - là đạo đức, là văn minh”. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức Chương trình được truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác, tuyên dương Thanh niên tiên tiến, sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", đã khen thưởng cho 16 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động năm 2009, tuyên dương 19thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tổ chức buổi gặp mặt đối thoại giữa thanh niên tiên tiến và lãnh đạo tỉnh, giao lưu, tham quan mô hình tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã khen thưởng 30 tập thể, tuyên dương 148 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh cho thanh niên đã được BTV Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng ĐVTN, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong việc bồi dưỡng thế hệ thanh niên thời đại mới. Trong năm, Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành công 5 chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn, 4 lễ ra quân và ngày hội thanh niên theo chủ đề, 6 đợt tổ chức hoạt động và sinh hoạt chính trị đồng loạt và nhiều hoạt động tham gia với số lượng hàng nghìn người tham gia

*Mô hình tiêu biểu trong công tác giáo dục là: mô hình thanh niên với văn hóa giao thông, mô hình góc giáo dục trực quan…

2. Kết quả tổ chức thực hiện hai phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

2.1 Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội”

- Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội: Phong trào đã được Đoàn thanh niên các đơn vị tích cực phát huy sáng tạo, đi đầu đề xuất các ý tưởng, các sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng học tập, lao động sản xuất, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức các hội thi thợ giỏi, thi tập thể công nhân viên chức giỏi....Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đảm nhận 322 công trình, phần việc thanh niên vì an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế với tổng giá trị ước đạt trên 13 tỷ đồng thu hút 89.347 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, đã có 81 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm lợi 1.079 triệu đồng, tích cực phối hợp thành lập và duy trì hoạt động của các quỹ khuyến tài, khuyến học. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai rộng khắp và thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, đã có 73 đề tài, sáng kiến, công trình của các tác giả, nhóm tác giả tham giaGiải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp tỉnh. Thực hiện chương trình xoá cầu tạm, cầu khỉ của Trung ương Đoàn; Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Công ty cổ phần kỹ sư và tư vấn Việt Nam tiến hành khảo sát địa điểm xây dựng cầu giao thông nông thôn tại 2 huyện Phú Lương và Đại Từ; tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng cầu giao thông nông thôn vượt lũ tại huyện Phú Lương thu hút trên 300 ĐVTN và người dân tham gia. Dự kiến trong 2 năm 2010 và 2011, Trung ương Đoàn sẽ triển khai xây tặng 10 cầu giao thông nông thôn tại 2 huyện Phú Lương và Đại Từ với tổng trị giá trên tỷ đồng. Ngoài ra Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành còn làm tốt công tác vận động tuyên truyền người dân và gia đình tham gia hiến đất làm đường giao thông, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị.

- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục có những bước phát triển mới, chất lượng hoạt động tình nguyện được nâng cao. Các hoạt động tình nguyện tập trung cao điểm vào “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” với các hoạt động vì an sinh xã hội như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cựu cán bộ Ðoàn; gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam. Kết quả năm 2010, toàn tỉnh đã tổ chức giúp đỡ 677 gia đình, hỗ trợ tu sửa và xây mới 109 ngôi nhà tình nghĩa với tổng trị giá 1.201,5 triệu đồng; tổ chức khám, cấp thuốc miễn cho 6.012 lượt người với trị giá 295,4 triệu đồng; Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng 152 suất học bổng trị giá 45,6 triệu đồng cho các đối tượng học sinh, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trinh Tình nguyện mùa đông”, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 400 lượt người cao tuổi và đối tượng chính sách trị giá 45 triệu đồng, tặng 20 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 100 tấm chăn mùa đồng, 100 túi sưởi đa năng cho các đối tượng gia đình chính sách trị giá 60 triệu đồng. Các cấp bộ Đoàn tổ chức chương trình nguyện, tặng 70 tấm chăm mùa đông và 80 suất quà trị giá trên 140 triệu đồng cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức tình nguyện khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 3000 người dân thuộc 4 huyện (Định Hoá, Phổ Yên, Phú Lương, Võ Nhai) với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

 Ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã giao chỉ tiêu các đơn vị kết nghĩa với 35 các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, các hoạt động hỗ trợ giao lưu, giúp đỡ cộng động. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp đỡ các xã khó khăn như tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, nhận chăm sóc, giúp đỡ có địa chỉ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến năm 18 tuổi, hỗ trợ về kinh phí, giống vật nuôi và cây trồng cho ĐVTN để tham gia phát triển kinh tế và tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các xã khó khăn. Hoạt động kết nghĩa này thật sự có hiệu quả trong việc phát huy thế mạnh của các đơn vị và thể hiện được trách nhiệm của các đơn vị đối với những nơi còn khó khăn của tỉnh.

 Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức “Ngày hội xuân hồng” - hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia  của gần 1.000 sinh viên Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm Thái Nguyên; thu được 715 đơn vị máu. Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho ĐVTN trong toàn tỉnh hiến được 4.633 đơn vị máu. Nổi bật Đoàn công ty Kim Loại màu đã thành lập Ban vận động xây dựng “Ngân hàng máu sống trong thanh niên” sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và cộng đồng không may gặp nạn, đã có nhiều ngày thứ bảy, chủ nhật hồng được các đơn vị tổ chức.

Tiếp tục thực hiện chương trình “Bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương”Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 186 buổi tuyên truyền bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu với sự tham gia của trên 44.000 ĐVTN; thành lập và đưa vào hoạt động 20 câu lạc bộ, đội, nhóm tuyên truyền bảo vệ môi trường với sự tham gia của 247 đội viên; đăng ký và thực hiện 247 phần việc thanh niên bảo vệ môi trường với trên 17.000ĐVTN tham gia thực hiện, trồng mới gần 250.000 cây xanh, thu gom được 755m3 rác thải; nạo vét 40,6 km  kênh mương nội đồng và khúc sông Cầu; tổ chức 186 hoạt động bảo vệ môi trường với 6.925 ĐVTN tu sửa và làm mới 23km đường giao thông liên thôn, xóm, bản; tổ chức tuyên truyền và ký cam kết tới 2.723 hộ dân sống xung quang khu vực sông cầu không xả rác thải, lấn chiếm lòng sông; tổ chức 89 buổi tập huấn tuyên truyền phòng chống thiên tai dịch bệnh với 4.543 ĐVTN tham gia...

- Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Đoàn thanh niên khối huyện, thị, thành chủ động phối hợp với Ban chỉ huy quân sự và các ngành đoàn thể cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt giao lưu trước khi tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tặng 700 suất quà cho tân binh với tổng giá trị trên 130triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức được 124 hoạt động giao lưu, kết nghĩa thu hút 14.573 đoàn viên thanh niên tham gia, quyên góp tặng quà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giải đảo với tổng giá trị là 46,6 triệu đồng, chọn cử 01 đại biểu tham gia hành trình “Biển đảo quê hương” do Trung ương Đoàn tổ chức, tổ chức đoàn đại biểu thăm và tặng quà đồn biên phòng Nặm Nhũng huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng.

- Xung kích thực hiện cải cách hành chính: Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 103 đợt tuyên truyền về cải cách hành chính cho4.094 ĐVTN, có 4 đề tài, sáng kiến, mô hình ý tưởng, tập huấn về cải cách hành chính cho 1.500 lượt cán bộ Đoàn thông qua đó nhằm phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong xây dựng nền hành chính, xây dựng hình ảnh người công chức trẻ tận tụy, giỏi nghề, yêu nước. Chọn cử đoàn đại biểu tham gia tốt hội thi những mô hình hiệu quả của cán bộ công chức trong cải cách hành chính và tuyên dương thanh niên tiên tiến trong cải các hành chính do trung ương Đoàn tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

- Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế: Các cấp bộ Đoàn tổ chức 22 đợt tuyên truyền về kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho 1.315 ĐVTN, các thành viên hội doanh nghiệp trẻ tăng cường tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước. Bên cạnh đó Tỉnh Đoàn Thái Nguyên còn chỉ đạo các đơn vị tổ chức rộng rãi phong trào học tập tin học và ngoại ngữ trong ĐVTN.

Trong năm 2010, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã lựa chọn 34 cán bộ, đoàn viên tham gia giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Trung quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đặt biệt đã tổ chức tốt các hoạt động đón đoàn thanh niên các dân tộc Trung Quốc gồm 65 thanh niên thăm và giao lưu văn hóa văn nghệ tại Thái Nguyên.

Có thể khẳng định trong phong trào này Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo sát sao và cụ thể trong từng lĩnh vực và đã đạt được những kết quả nổi bật, tiêu biểu trong phong trào này là việc triển khai thực hiện tốt 80 công trình thanh niên tiêu biểu với trị giá trên 13 tỷ đồng, việc chỉ đạo các đơn vị kết nghĩa giúp đỡ 35 xã đặc biệt khó khăn với các nội dung và chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị; hoạt động tình nguyện với sự tham gia của hàng nghìn ĐVTN trong tất cả các lĩnh vực đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình đề ra và đã được  cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận từng bước khẳng định được vị thế của tổ chức Đoàn.

* Mô hình tiêu biểu trong  phong trào xung kích phát triển kinh tế -xã hội, bảo vệ tổ quốc là: mô hình thanh niên bảo vệ dòng sông quê hương, mô hình thanh niên trong cải cách thủ tục hành chính, mô hình kết nghĩa với các xã khó khăn…

2.2. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

- Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai tốt phong trào“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” với nhiều hoạt động và phong trào hưởng ứng như: Giữ gìn trường lớp, ký túc xá xanh- sạch- đẹp, xây dựng bồn hoa, cây cảnh, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức hội thi rung chuông vàng, nhà quản lý tương lai, tin học trẻ... Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức tuyên dương 18 sinh viên tiêu biểu, Các cấp bộ Đoàn đã vận động tặng 678 suất học bổng trị giá 148,95 triệu đồng, tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 15 triệu đồng; 100% các huyện, thị, thành Đoàn có hoạt động hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho ĐVTN học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm gắn với việc triển khai thực hiện Đề án 103: được cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức với nhiều hoạt động như: sàn giao dịch việc làm, ngày hội tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp việc làm, tư vấn hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển  kinh tế; tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị, thành giúp ĐVTV định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phụ hợp... Tỉnh Đoàn đã phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong tỉnh góp phần hỗ trợ và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho ĐVTN, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương với sự tham gia của trên trên 20 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động và trên 1.200 thanh niên có nhu cầu tìm việc, phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn Chính sách - Pháp luật phát triển Nông nghiệp Nông thôn và phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật; 03 lớp tập huấn triển khai mô hình“Khuyến nông và xây dựng mô hình thanh niên giảm nghèo” và “Nghiệp vụ vay vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế”. Trung tâm dạy nghề thanh niên tổ chức 15 lớp đào tạo về tin học, ngoại ngữ, may công nghiệp cho 450 lượt người, tư vấn giới thiệu việc làm cho560 lao động, giới thiệu việc làm cho 234 lao động trong nước và lao động xuất khẩu.

- Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đều khắp góp phần tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Trong năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 283 hoạt động văn nghệ, 315 hoạt động giao lưu và giải thể thao nhân dịp tết Canh Dần và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức giải Việt dã Tiền Phong, giải chạy tập thể cấp tỉnh với sự tham gia của trên 500 vận động viên; 9/9 huyện, thị, thành tổ chức tốt giải Việt dã Tiền Phong, giải chạy tập thể cấp huyện, chỉ đạo các đơn vị đồng loạt tổ chức “Ngày hội thanh niên khỏe”...

- Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội. Được các đơn vị quan tâm và phát huy vai trò của tổ chức với các hoạt động như: tổ chức tập huấn, hội thi, diễn đàn, tổ chức các hoạt động tập thể qua đó tạo cơ hội cho ĐVTN được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về kinh tế xã hội, các kỹ năng nói, viết, kỹ năng xây dựng kế hoạch làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử và xử lý tình huống. Kết quả trong năm các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 67 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho 5.083 ĐVTN tham gia.

Trong phong trào này, BTV tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo sát sao các nội dung trong việc định hướng và hỗ trợ thanh niên để giải quyết vấn đề quan tâm và cần thiết nhất trong ĐVTN đó là nghề nghiệp và việc làm, tiêu biểu Tỉnh Đoàn đã tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị thành với sự tham gia của 19.500 lượt ĐVTN. Tổ chức tốt chương trình truyền hình trực tiếp ngày hội tư vấn tuyển sinh với hàng nghìn học sinh và phụ huynh quan tâm, bên cạnh đó Tỉnh Đoàn còn chủ động phối hợp ký kết với 22 ngành, đơn vị để hỗ trợ thanh niên tập huấn nghề nghiệp việc làm và tham gia phát triển kinh tế có hiệu quả.

* Mô hình tiêu biểu trong phong trào này là: mô hình hợp tác xã chế biến lâm sản, mô hình chăn nuôi VAC, mô hình trồng rừng....

3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

3.1 Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

- BTV tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo các đơn vị chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn, coi trọng chất lượng hoạt động của cơ sở, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn 100% cơ sở triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh ”, tổ chức đánh giá phân loại tổ chức Đoàn và có các giải pháp cụ thể cho những đơn vị triển khai kém hiệu quả. Làm tốt công tác bồi dưỡng và phát triển lớp đoàn viên 26/3, 19/5, tổ chức kết nạp được 12.570 đoàn viên mới (đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra), chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc rà soát đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.

- Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức được quan tâm, trong năm, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn làm quy trình kiện toàn bổ sung 02chức danh Trưởng Ban, 02 chức danh Phó Ban  của Tỉnh Đoàn, 03 chức danh ủy viên BTV, 03 chức danh ủy viên BCH Tỉnh Đoàn khóa XII; chỉ đạo kiện toàn 03 chức danh Bí thư (Huyện Phổ Yên, Huyện Phú Lương, Định Hóa), 07 chức danh Phó Bí thư cấp huyện (Đồng Hỷ, Đại Từ, Gang Thép, Doanh Nghiệp, Định Hóa, Phổ Yên, Phú Lương). Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, Hội cho 100% cán bộ Đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn; việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo hướng trẻ hóa, đảm bảo tiêu chuẩn, có đủ năng lực. Công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn được các đơn vị tập trung đẩy mạnh bằng việc xây dựng kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu với Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị các huyện, thị, thành từ đầu năm.

Công tác đoàn viên được các cấp bộ Đoàn coi trọng, thực hiện hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”; coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; xác định việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm. Công tác quản lý đoàn viên và phân loại đoàn viên được các đơn vị thực hiện tốt, đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn.

- Các hoạt động kiểm tra giám sát có sự đổi mới, sáng tạo, trong năm đã  thành lập Đoàn công tác cấp tỉnh với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức đối thoại trực tiếp với sinh viên và cán bộ Đoàn (Đại học Thái Nguyên), thanh niên công nhân Mỏ Sắt Trại Cau (công ty Gang Thép Thái Nguyên), thanh niên nông thôn (huyện Phú Lương); tổ chức đoàn công tác đi cơ sở đầu năm và cuối năm kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế cơ sở.Ngoài việc thành lập các đoàn công tác kiểm tra, BTV Tỉnh Đoàn còn phân công các đồng chí Thường vụ phụ trách cụm và cán bộ phụ trách đơn vị thường xuyên đặt lịch làm việc và dự các hoạt động tại cơ sở. 100% các cơ sở Đoàn đều có kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh Đoàn còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát cho 100% cán bộ Đoàn chuyên trách các đơn vị.

        - Hoạt động của Hội LHTN và các tổ chức thành viên tiếp tục được duy trì, phát huy vai trò, tỷ lệ hội viên kết nạp mới tăng49,4%, số hội viên tham gia vào tổ chức tăng 32,6% so với năm 2009. Trong năm qua, tỉnh Đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành lập thêm các tổ chức khác của thanh niên như Hội tin học, Hội doanh nhân trẻ, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ và phát triển thêm 04 hội sinh viên cấptrường

- Công tác phối hợp với Hội cựu TNXP tiếp tục được thực hiện tốt, trong năm đã phối hợp  cấp giấy xác nhận và làm hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, mai táng phí cho 419 cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương; phối hợp tổ chức tổ chức đoàn đại biểu gồm20 nữ cựu TNXP của tỉnh tham dự chương trình giao lưu “Dấu ấn tuổi xuân” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Đặc biệt trong năm đã phối hợp tổ chức thành công chùm hoạt động dịp Kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng TNXP: “Hội thảo tôn tạo di tích lịch sử địa điểm tưởng niệm các liệt sĩ TNXP Đại đội 915”, “Lễ khởi công Di tích lịch sử Địa điểm tưởng niệm các liệt sĩ TNXP Đại đội 915”. “Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân cựu TNXP tiêu biểu trong thực hiện CVĐ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Thái Nguyên), trong chương trình Tỉnh Đoàn đã tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ tặng 100 suất quà cho 100 cựu TNXP cao tuổi trong tỉnh với tổng trị giá 30 triệu đồng; phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng 50 suất quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 28 triệu đồng; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai trao tặng 20 sổ tiết kiệm cho các nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 60 triệu đồng; tổ chức đoàn đại biểu gồm 110 cựu TNXP và cán bộ Đoàn tiêu biểu tham gia đoàn hành trình về nguồn thăm và báo công tại Đền thờ Bác Hồ -  Khu di tích Đá Chông (K9 - Sơn Tây - Hà Nội). Trong năm 2010, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã vận động các đơn vị ủng hộ xây dựng mới được 17 ngôi nhà tình nghĩa cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 680 triệu đồng.

Trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động tiêu biểu là lần đầu tiên tỉnh Đoàn tổ chức Trại huấn luyện cán bộ Đoàn cho 120 đồng chí là cán bộ Đoàn của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong thời gian 3 ngày tại trường Quân sự tỉnh. Tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ phụ cấp cho hàng tháng cho bí thư chi đoàn thôn, xóm. Tổ chức các buổi đối thoại với thanh niên. Tiến hành khảo sát đoàn viên ở những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn và hướng dẫn công tác nội vụ của Đoàn từ tỉnh đến cơ sở.

3.2 Công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân

- Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân được các cấp bộ Đoàn quan tâm.Các cơ sở Đoàn đã chủ động bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, toàn tỉnh đã giới thiệu 4.502 đoàn viên ưu tú cho Ðảng và đã có 2.746 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hoạt động trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng với số lượng là 995 đồng chí; tổ chức 52 buổi đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền cơ sở với đoàn viên thanh niên. Trong năm 2010, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều buổi toạ đàm, hội thảo nhằm đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và chất lượng góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện báo cáo chính trị;  tỷ lệ cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy đạt 86,7%

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Hội đồng Đội các cấp triển khai bám sát chủ đề công tác năm theo 5 chương trình là măng non đất nước tiếp bước cha anh, hành trang tri thức-vững bước tương lai, thân thiện đến trường - thắp sáng ước mơ, xây dựng Đội vững mạnh- tiến bước lên Đoàn, khăn hồng tình nguyện - chắp cánh yêu thương; tiếp tục duy trì và tổ chức có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Kết quả trong năm, Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức được 104.785 ngày công lao động tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, thăm hỏi động viên1.110  gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần307 triệu đồng, quyên góp ủng hộ chương trình "Tết vì trẻ em nghèo” gần 100 triệu đồng; 100% liên đội phát động trong thiếu nhi các hình thức giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn như: quyên góp gạo, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập; tiết kiệm tiền nuôi heo đất, lợn nhựa mua quần áo, sách vở, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học 2009 - 2010 toàn tỉnh đã quyên góp được 12.599 chiếc quần áo, 33.239 quyển sách, 2.210 bộ sách giáo khoa cũ, 782 thẻ bảo hiển y tế, 15 xe đạp và gần 350triệu đồng gây quỹ vì bạn nghèo và đã có trên 8.800 em học sinh nghèo được giúp đỡ.

Công tác chăm lo, xây dựng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo thông qua việc kiện toàn và củng cố Hội đồng Đội từ cấp xã đến cấp tỉnh; quan tâm chú trọng công tác chọn cử và bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội. Đội ngũ giáo viên- Tổng phụ trách Đội ngày càng được trẻ hoá và được đào tạo bài bản hơn; Chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”, Chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Dự bị đội viên” được triển khai thực hiện khá hiệu quả, chất lượng sinh hoạt Đội, Sinh hoạt Sao nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực, hình thức và nội dung sinh động, phong phú và phù hợp hơn với tâm lý, nhu cầu của  thiếu nhi... Qua đó, chất lượng phong trào, chất lượng đội viên từng bước được nâng lên. Trong năm học 2009 - 2010, toàn tỉnh đã kết nạp được13.494 đội viên mới và có 3.325 đội viên ưu tú được kết nạp vào Đoàn TNTS Hồ Chí Minh Với kết quả đạt được trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc toàn quốc Công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Điểm nổi bật của công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh Thái Nguyên là triển khai mô hình “Tay trong tay”, tổ chức hội thi “Em là chủ nhân đất nước tương lai”, tổ chức hoạt động đồng diễn” Thiếu nhi vui khoe - Tiến bước lên Đoàn”  và hội thi “Giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi” đã được triển khai từ tỉnh đến cơ sở tạo phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh thu hút đông đảo giáo viên và  đội viên tham gia.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đạt được

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã bám sát, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với thực tế tại địa phương, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân tạo cơ chế, khai thác các nguồn lực cho hoạt động. Công tác chỉ đạo có sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống được quan tâm và thực hiện khá tốt, các phong trào hành động được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, có nhiều đổi mới, sáng tạo phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đơn vị nhiều cá nhân, tập thể điển hình đã được kịp thời biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân rộng nên đã tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức.

- Công tác phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên giúp thanh niên phát huy tri thức, sức trẻ tham gia vào hoạt động đời sống xã hội,

phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng được đặc biệt quan tâm triển khai và thu được kết quả tốt, bên cạnh đó công tác tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nòng cốt được tổ chức thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn từ đó nâng cao chất lượng hoạt động phong trào.

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Chất lượng đoàn viên mới, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp ngày càng được nâng cao. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội được củng cố và từng bước nâng cao chất lượng.

Có thể khẳng định công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 đã có nhiều thành tích nổi bật với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao, phong trào Đoàn ngày càng tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia, phát huy nguồn lực lớn về trí tuệ, sức trẻ, tạo thành sức mạnh to lớn của Đoàn và tuổi trẻ tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Những điểm còn hạn chế

- Cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ Đoàn còn thiếu nhất là vùng sâu, vùng xa khó khăn, nhiều cơ sở Đoàn xã không có máy tính nên việc cung cấp trao đổi thông tin nhiều khi không kịp thời.

- Việc cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm của một số đơn vị triển khai chưa thực sự hiệu quả, hoạt động theo lối mòn ít có sự đổi mới đột phá mang màu sắc riêng của đơn vị.

- Một số đơn vị không thực hiện việc giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp cơ sở, mức độ hoàn thành chỉ tiêu do Ban thường vụ Tỉnh Đoàn giao không cao.

- Một số đơn vị chưa chủ động tham mưu hoặc tham mưu chưa có hiệu quả với cấp ủy, Chính quyền địa phương về công tác Đoàn và công tác thanh niên.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên năm 2010.

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động khởi động Năm Thanh niên

 Năm 2011 được Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn là Năm Thanh niên. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức các hoạt động khởi động Năm Thanh niên như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thành công Năm Thanh niên trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; góp phần giải quyết những việc mới, việc khó của cộng đồng.

- Tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trong công tác và phát triển các kỹ năng xã hội.

- Thông qua các hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

2.1. Ngày Thanh niên hành động vì người nghèo

2.1.1. Thời gian: từ ngày 25 - 31 tháng 12 năm 2010.

2.1.2. Nội dung:

- Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện giúp đỡ người nghèo.

- Xây dựng nhà nhân ái, phòng học ở vùng khó khăn.

- Tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo.

- Tổ chức khám bệnh miễn phí cho người nghèo.

- Hỗ trợ kiến thức làm giàu, khoa học kỹ thuật, nguồn lực sản xuất, kinh doanh cho người nghèo.

- Đăng ký với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tiêu chí vận động của tổ chức Đoàn tham gia hành động vì người nghèo.

 

2.1.3. Tổ chức thực hiện:

- Đội thầy thuốc trẻ tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức 01 hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại Định Hóa.

- Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức các đoàn tặng quà cho người nghèo.

- Các Huyện, Thành, Thị Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung trên.

2.2. Ngày Thanh niên hành động vì môi trường

2.2.1. Thời gian: Ngày 02 tháng 01 năm 2011.

2.2.2. Nội dung

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, diễu hành, văn nghệ, tiểu phẩm, phát tờ rơi, băng rôn, ba nơ...

- Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại các cơ quan, trường học, các điểm lịch sử, văn hóa, địa bàn dân cư.

2.2.3. Tổ chức thực hiện:

- Ban thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Ban thường vụ Huyện Đoàn Đại Từ tổ chức hoạt động ra quân trồng cây, tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường tại Trường THPT Đại Từ.

- Các mô hình thanh niên bảo vệ môi trường do Tỉnh Đoàn chỉ đạo thành lập tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ra quân bảo vệ môi trường, trồng cây.

- Các Huyện, Thành, Thị Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức tốt các hoạt động theo các nội dung trên.

2.3. Ngày Thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

2.3.1. Thời gian: ngày 04 tháng 01 năm 2011.

2.3.2. Nội dung:

- Tổ chức hoạt động  “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

- Tổ chức cho các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên nhận đỡ đầu giúp đỡ.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí: chiếu phim, tham quan, hội trại, thể thao, văn nghệ, chiếu phim...

- Tổ chức hoạt động khám sức khỏe tình nguyện, phát thuốc miễn phí.

- Tổ chức tặng quà: học bổng, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt...

- Tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện giúp đỡ.

2.3.3. Tổ chức thực hiện:

- Tỉnh Đoàn tổ chức quyên góp quyên góp tiền ủng hộ trẻ em nghèo trong chương trình Chào Năm Thanh niên, tổ chức các đoàn tặng quà.

- Các Huyện, Thành, Thị Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung trên.

2.4. Ngày Thanh niên vì biên cương tổ quốc

2.4.1. Thời gian: ngày 07 tháng 01 năm 2011.

2.4.2. Nội dung:

- Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, đội y bác sỹ tình nguyện khám  bệnh, xây dựng các công trình hỗ trợ bộ đội và nhân dân khu vực biên giới; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có người thân là bộ đội đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

- Tổ chức tọa đàm, diễn đàn với chủ đề “Vai trò của tuổi trẻ với biên giới, hải đảo”.

- Tổ chức kết nghĩa, giao lưu văn nghệ, thể thao với các đơn vị bộ đội, tổ chức Đoàn khu vực biên giới, hải đảo.

2.4.3. Tổ chức thực hiện:

- Tỉnh Đoàn tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà các chiến sỹ hải quân đảo Len Đao - huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; Tặng quà đồn biên phòng Nặm Nhũng - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

- Các Huyện, Thành, Thị Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung trên.

2.5. Ngày Thanh niên hiến máu tình nguyện

2.5.1. Thời gian: ngày 09 tháng 01 năm 2011.

2.5.2. Nội dung:

- Tuyên truyền, cổ động về Ngày Thanh niên hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức tuyên dương các cơ sở Đoàn, thanh niên tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện.

- Thành lập các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện.

2.5.3. Tổ chức thực hiện:

- Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc khối thi đua Hành chính sự nghiệp - lực lượng vũ trang tổ chức 01 hoạt động hiến máu tình nguyện.

- Các Huyện, Thành, Thị Đoàn và Đoàn trực thuộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Tỉnh Đoàn: Các ban tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh Đoàn kế hoạch, nội dung, chương trình, nguồn lực, các điều kiện tổ chức các hoạt động cấp tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ sở tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động theo phân công sau:

3.1.1. Ban Thanh niên công nhân – nông thôn – đô thị: thường trực các hoạt động khởi động Năm Thanh niên 2011 và Ngày Thanh niên hành  động vì môi trường.

3.1.2. Ban Đoàn kết - tập hợp thanh niên: thường trực Ngày Thanh niên hành động vì người nghèo và Ngày Thanh niên hiếu máu tình nguyện.

3.1.3. Ban Thanh thiếu nhi trường học: thường trực Ngày Thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

3.1.4. Ban Tuyên giáo: thường trực Ngày Thanh niên vì biên cương Tổ quốc và chương trình Chào Năm Thanh niên.

3.2. Các Huyện, Thành, Thị Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Căn cứ yêu cầu nêu trong kế hoạch, xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở tổ chức tốt các hoạt động.

- Đăng ký các nội dung hoạt động chính và các chỉ tiêu (theo mẫu gửi kèm) với Ban thường vụ Tỉnh Đoàn trên cơ sở nội dung trong kế hoạch, số lượng cơ sở Đoàn, số lượng đoàn viên thanh niên và điều kiện, thế mạnh của đơn vị mình.

- Tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp tạo cơ chế, khai thác nguồn lực tổ chức.


 

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự